Jak działało Stowarzyszenie M.O.S.T w 2015 roku?

W minionym roku Stowarzyszenie M.O.S.T. wypełniało swoje zadania statutowe realizując projekty ochrony przyrody, przyrodnicze projekty badawcze, przyrodnicze projekty edukacyjne, projekt kontroli obywatelskiej, interwencje przyrodnicze, biorąc udział w konsultacjach społecznych, oraz prowadząc działania informacyjne.

Realizowano projekty, które uzyskały dofinansowanie:
1. „Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG;
W drugim roku realizacji tego projektu Stowarzyszenie uzyskało dostęp do informacji o środowisku dla 5 obszarów Natura 2000. Materiał dotyczący realizacji inwestycji i zgodności wydawanych decyzji środowiskowych z obowiązującym prawem oraz ocena wpływu realizowanych inwestycji na spójność i integralność sieci Natura 2000 dla kilkuset inwestycji jest obecnie na etapie analizy.
W ramach projektu Stowarzyszenie zostało uznane za stronę w postępowaniu administracyjnym dla spraw związanych z budową trasy S7, S74, elektrowni wiatrowej w gminie Smyków, zasypywaniu doliny rzeki Dąbrówki, wycinki alei drzew w Zagnańsku.
Zrealizowano zadanie polegające na ocenie stanu zachowania boru jodłowego w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska. Prowadzono monitoring przyrodniczy na terenie 5 obszarów Natura 2000 (Dolina Bobrzy, Ostoja Wierzejska, Dolina Nidy, Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie, Łysogóry).
W ramach projektu powstały teksty dotyczące wybranych spraw opublikowane w Miesięczniku Dzikie Życie oraz na portalu ecopress.pl.
Projekt zakończy się w kwietniu 2016 roku.
2. „Szkolenie edukacyjne – Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska (Otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego)”; w szkołach gminy Zagnańsk przeprowadzono zajęcia, którymi objęto ponad 800 dzieci; Projekt został zrealizowany we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Zagnańsk, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
3. „Przeprowadzenie prac związanych z kontrolami terenowymi gatunków nietoperzy w wybranych miejscach oraz prac kameralnych związanych z inwentaryzacją”, realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”; wykonano roczny monitoring chiropterofauny okolic zagnańska, zidentyfikowano miejsca ważne dla nietoperzy, rozwieszono 50 schronów dla nietoperzy; Projekt został zrealizowany we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;

4. „Szkolenie edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”; w zajęciach edukacyjnych wzięło udział ponad 600 dzieci z Kielc; Projekt został zrealizowany we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
5. „Przeprowadzenie prac terenowych związanych z kontrolą zajętości budek oraz inwentaryzacją pilchowatych na terenie objętym projektem jak również prac kameralnych związanych z inwentaryzacją”, realizowanego w ramach projektu
pn. „Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”; rozwieszono 200 budek dla pilchowatych i wykonano kontrole stopnia zajęcia budek; Projekt został zrealizowany we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Daleszyce, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
6. Rozpoczęto realizację projektu „Biobloki. Budowa alei drzew na blokowisku w celu zwiększenia bioróżnorodności oraz dobrostanu mieszkańców”; projekt polega na zaangażowaniu społeczności lokalnej na osiedli Na Stoku w zagospodarowanie zielenią wybranych trzech placów osiedlowych i nasadzeniu alei około 200 drzew na osiedlu. Projekt zrealizowany jest we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Stoku i Fundacją Ekorozwoju a dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Prezydent Kielc objął projekt swoim patronatem honorowym;

7. „Odtworzenie łąki kwietnej i budowa hotelu dla zapylaczy na osiedlu mieszkaniowym Na Stoku w Kielcach”; wysiano pierwszą w Kielcach łąkę kwietną i założono hotel dla dzikich zapylaczy. Projekt dofinansowany przez Klub Przyrodników i zrealizowany we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Stoku;
8. „Opracowanie koncepcji czterech ścieżek przyrodniczych: 1. Zachełmie, 2. Kserotermy Ponidzia (Hotel Czerwony-Przęślin – Góry Wschodnie), 3. Kserotermy Ponidzia (Gacki – Skotniki Górne) 4. Ostoja Wierzejska”; wyznaczono przebieg 4 ścieżek edukacyjno – przyrodniczych, opracowano przewodniki po ścieżkach oraz komplet tablic edukacyjnych dla każdej ze ścieżek; projekt został dofinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach;

Projekty zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:
1. „Projekt ochrony bioróżnorodności Polan Wierzejskich”; wykoszono dwie śródleśne polany w sąsiedztwie Ostoi Wierzejskiej. Zarastające polany są miejscem występowania rzadkich i ginących gatunków roślin, bezkręgowców i zwierząt; partnerem projektu jest Nadleśnictwo Kielce;
2. Nasadzenia drzew i krzewów na przyulicznych skarpach na osiedlu Na Stoku w Kielcach; Nasadzono ponad 100 drzew i krzewów umacniając osuwające się skarpy przy ulicach i parkingach osiedlowych; partnerem zadania była Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku;
3. Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie”; przyjęto zgłoszenia do RNE „BŚ” w trzeciej edycji „nagrody”. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca lutego 2016;
4. III Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich; dzięki pomocy chiropterologów z Pomorza, łódzkiego, Śląska i Wielkopolski skontrolowano kilkadziesiąt obiektów pochodzenia antropogenicznego będących zimowiskami nietoperzy;
5. Zajęcia edukacyjne o nietoperzach dla dzieci w jednym z przedszkoli w Skarżysku Kamiennej;
6. Inwentaryzacja mykobioty, roślin i siedlisk oraz bezkręgowców obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska i okolicy; we współpracy z przyrodnikami z Wielkopolski i Śląska;
7. Spotkanie dla seniorów na temat sylwioterapii w Sędziszowie;
8. Przyrodnicze spotkanie edukacyjne i wyjście w teren z dziećmi ze szkoły podstawowej w Wiślicy;
9. Zimowe liczenia ptaków w zabudowie miejskiej w Kazimierzy Wielkiej;
10. Identyfikacja szlaków migracji dużych ssaków w lasach Ostoi Wierzejskiej;
11. Spotkanie edukacyjne na temat sieci Natura 2000 dla uczniów szkoły podstawowej nr. 33 w Kielcach;
12. portal ecopress.pl; to już 5 rok istnienia portalu. Na jego łamach ukazało się kilkadziesiąt autorskich artykułów. Portal był patronem medialnym międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń (konferencje, festiwal filmowy, spotkania autorskie, projekty).

Stowarzyszenie wspierało społeczności lokalne w sprawach dotyczących ochrony przyrody w Kielcach, gminie Iwaniska, gminie Zagnańsk.
W ciągu całego roku Stowarzyszenie prowadziło interwencje mające na celu ratowanie rannych i osłabionych nietoperzy na terenie całego województwa. We współpracy z gabinetem weterynarii podjęto kilkanaście interwencji.
Sekcja przyrodnicza Stowarzyszenia w 2015 roku zwiększyła się z 5 do 14 osób. W minionym roku Stowarzyszenie otworzyło swoje biuro przy ulicy Wesołej 51/123. Braliśmy udział w konferencjach jako słuchacze i prelegenci.

Partnerami w naszych działaniach byli:
– Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
– Świętokrzyski Park Narodowy;
– Nadleśnictwo Daleszyce;
– Nadleśnictwo Zagnańsk;
– Nadleśnictwo Kielce;
– Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot;
– Klub Przyrodników;
– Fundacja Ekorozwoju;
– Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze;
– Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne;
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku;
– Technikum Leśne w Zagnańsku
– szkoły i przedszkola z województwa świętokrzyskiego, liczni przyrodnicy z całego kraju.
Serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie instytucji oraz naszych przyjaciół i wszystkich sympatyków Stowarzyszenia M.O.S.T. Rok 2015 był bardzo pracowity. Wiele z naszych działań swój finał znajdzie w nadchodzącym roku. Zapraszamy zatem do dalszej współpracy na rzecz ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego.