Co zrobić z odpadami na wsi?

Odpadami są wszystkie substancje lub przedmioty, nieprzydatne w gospodarstwie rolnym. Postępujemy z nimi zgodnie z zasadami ochrony środowiska, czyli w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Odpady o dużej wartości opałowej można poddać przemysłowym procesom odzysku energii. Natomiast odpady biodegradowalne poddaje się procesom odzysku organicznego – kompostowania – w celu uzyskania pełnowartościowego kompostu. Unieszkodliwia się tylko te, których nie można wykorzystać przemysłowo, ale wówczas traci się bezpowrotnie zawarte w nich materiały i energię.

Podstawowe metody postępowania z odpadami są następujące:

  1. Odzysk odpadów przemysłowych: recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii.
  2. Unieszkodliwianie odpadów: deponowanie na składowiskach, spalanie bez odzysku energii w specjalnych instalacjach.

Obecnie wiele wyrobów (np. opakowania, wyposażenie pojazdów), z których w przyszłości powstaną odpady, projektuje się z myślą o przyszłych metodach odzysku. Dlatego w wyrobach tych ogranicza się zawartość metali ciężkich, jak i innych substancji niebezpiecznych dla środowiska.

Jak wiemy na terenach wiejskich powstaje wiele rodzajów odpadów. Wśród nich są komunalne, wytwarzane w gospodarstwach domowych. Nie należy razem z nimi umieszczać innych odpadów, szczególnie niebezpiecznych.

A oto praktyczne zalecenia, co powinniśmy robić z różnego rodzaju odpadami:

  •  zużyte baterie – należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych np. w szkołach, bankach, urzędach gmin itp.;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (pralki, chłodziarki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itd.) – można zwrócić jednostce handlowej przy zakupie nowego sprzętu, lub oddać do punktu odbierania zużytego sprzętu;
  • odpady biodegradowalne (organiczne, kuchenne, odpady zielone) – można je poddać kompostowaniu we własnym zakresie;
  • zużyte świetlówki – należy je umieścić w specjalnych pojemnikach na terenie gminnych punktów odbioru odpadów;
  • pojazdy wycofane z eksploatacji – powinny być przekazywane do stacji demontażu;
  • przeterminowane leki – powinny być zbierane w specjalnych pojemnikach na terenie aptek;
  • odpady zawierające azbest – trzeba je przekazać specjalistycznym przedsiębiorstwom posiadającym pozwolenie na odbiór takich odpadów. Pamiętajmy, aby nie usuwać płyt azbestowo-cementowych samodzielnie. Bliższe informacje na temat jednostek wyspecjalizowanych w usuwaniu i utylizacji azbestu można uzyskać w każdym urzędzie gminy  w wydziale ochrony środowiska;
  • odpady opakowaniowe – należy umieszczać w specjalnych zbiornikach lub workach z tworzywa sztucznego z podziałem na odpowiednie grupy oznaczone kolorem pojemników. Makulatura – kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło kolorowe (brązowe i zielone) – kolor zielony, zużyte opakowania z tworzyw sztucznych i metalu – kolor żółty.

Odpadów opakowaniowych nie należy spalać, wyrzucać do lasu, na pobocza dróg itp., ponieważ produkty ich spalania zatruwają środowisko, a same odpady stanowią wartościowy surowiec wtórny dla przemysłu.

Źródło: Opracował: Zygmunt Nasternak, TZD Grodzisk Mazowiecki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego