Strona główna » Posts tagged with » Komisja Europejska

Białowieża i Gopło – postępowania w sprawie naruszeń prawa UE w Polsce

Białowieża i Gopło – postępowania w sprawie naruszeń prawa UE w Polsce

13 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy zwiększonego pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Komisja zwróci się do Trybunału o zastosowanie środka tymczasowego w postaci nakazania Polsce natychmiastowego wstrzymania cięć. Komisja – po rozważeniu odpowiedzi Polski na wcześniejsze wystąpienia, w tym tzw. uzasadnioną opinię z  kwietnia 2017 r., […]

Komisja Europejska pozywa Polskę za smog

Komisja Europejska pozywa Polskę za smog

Komisja Europejska ogłosiła dziś, że stawia Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze względu na notoryczne przekroczenia norm jakości powietrza, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W uzasadnieniu Komisja zwraca uwagę na to, że przez co najmniej pięć ostatnich lat dobowe wskazania poziomu pyłów stale przekraczały dopuszczalne wartości w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w […]

Komisja Europejska w obronie zięb na Malcie

Komisja Europejska w obronie zięb na Malcie

Komisja Europejska skierowała 24 września sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zarzucając Malcie kontynuację niedozwolonego dyrektywą ptasią chwytania: zięb, szczygłów, makolągw, dzwońców, grubodziobów, kulczyków i czyżyków. Malta uważa, że tradycja łapania i domowego chowu tych ptaków to element jej kultury i tradycji, spełniający zapisane w dyrektywie ptasiej warunki odstępstwa. W traktacie akcesyjnym Malta, wstępując do UE […]

Unijne rozporządzenie o inwazyjnych gatunkach obcych

Unijne rozporządzenie o inwazyjnych gatunkach obcych

29 września Rada UE przyjęła, zaakceptowane wcześniej przez Parlament Europejski, rozporządzenie w sprawie zapobiegania i kontrolowania rozprzestrzeniania się w UE inwazyjnych gatunków obcych. Oznacza to, że wchodzi ono w życie od 1.01.2015 r. i – jak z zasady ropzorządzenia UE – jest wiążącym aktem prawa w państwach członkowskich (nie musi być w tym celu transponwane […]

Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową

Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową

W tym tygodniu posłowie z 5 komitetów Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje stanowisko na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) [1], ściśle związanej z unijną polityką dotyczącą biopaliw. Większość polityków sprzeciwiło się założeniom reformy zaproponowanej przez KE. Jeśli zdobędą poparcie podczas wrześniowego głosowania plenarnego, europejscy podatnicy  będą co roku wydawać miliardy euro na promocję biopaliw szkodliwych […]

Polska do sądu za uchybienia w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej

Polska do sądu za uchybienia w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją Ramowej Dyrektywy Wodnej. Według opublikowanej informacji, zarzuty dotyczą  m.in. transpozycji niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy. Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i podziemnych, a także niepełną […]

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

Komisja Europejska 24 października wystosowała do Polski „pierwsze formalne ostrzeżenie” (Letter of Formal Notice), wszczynając tym samym formalną procedurę prawną w sprawie naruszenia prawa UE, w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja zarzuca Polsce, że ustanawiając ten program naruszyła dyrektywę SEA (o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko), Ramową Dyrektywę Wodną i […]

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Grecji, dotyczącą ochrony jeziora Koroneia (teren Parku Narodowego jezior Koroneja-Wolwi i Makedonikon Tempon) uznanego za obszar Natura 2000.

Nowy format SDF dla obszarów Natura 2000

Nowy format SDF dla obszarów Natura 2000

11 lipca Komisja Europejska wydała decyzję wprowadzającą nowy format Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000, jaki ma być stosowany do przekazywania danych o obszarach. Od września 2012 r. państwa członkowskie UE będą miały za zadanie przetransferować i uzupełnić swoje dane o obszarach Natura 2000 do nowego formatu, a wszelkie nowo zgłaszane obszary i aktualzacje […]

Komisja Europejska ochroni różnorodność biologiczną?

Komisja Europejska ochroni różnorodność biologiczną?

Komisja Europejska na początku maja przedstawiła nową strategię ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady. Strategia ta obejmuje sześć celów odnoszących się do głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej. Pozwoli to na zmniejszenie najważniejszych zagrożeń dla przyrody i funkcji ekosystemu w UE poprzez uwzględnienie celów dotyczących różnorodności biologicznej w podstawowych […]

Page 1 of 212