Polska do sądu za uchybienia w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę
przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Według opublikowanej informacji, zarzuty dotyczą  m.in. transpozycji
niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy.
Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika
II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i
podziemnych, a także niepełną transpozycją załącznika III, która powinna
zapewnić specyfikacje i punkty referencyjne służące analizie obszaru
dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód i analizę
ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia monitorowania stanu wód również
wzbudza zastrzeżenia Komisji. Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie
dla ochrony wód w Europie. W art. 5 państwa członkowskie zobowiązano do
przygotowania analizy obszaru dorzecza, dokonania przeglądu wpływu
działalności człowieka na stan wód oraz przeanalizowania ekonomicznych
aspektów związanych z korzystaniem z wód. Analiza ta jest niezbędną podstawą
dla spełnienia wielu innych wymogów dyrektywy. Zdaniem Komisji niepełna lub
nieodpowiednia transpozycja załączników dyrektywy prowadzi w Polsce
prawdopodobnie do niepoprawnej oceny stanu rzeczy i może również mieć wpływ
na plany gospodarowania wodami w dorzeczu, co spowoduje potencjalnie
negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz ilości i jakości wody.

Notatka: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-144_pl.htm

fot. Ł.Misiuna