Komisja Europejska w obronie zięb na Malcie

Komisja Europejska skierowała 24 września sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zarzucając Malcie kontynuację niedozwolonego dyrektywą ptasią chwytania: zięb, szczygłów, makolągw, dzwońców, grubodziobów, kulczyków i czyżyków. Malta uważa, że tradycja łapania i domowego chowu tych ptaków to element jej kultury i tradycji, spełniający zapisane w dyrektywie ptasiej warunki odstępstwa. W traktacie akcesyjnym Malta, wstępując do UE (1 maja 2004) zobowiązała się zakończyć chwytanie ptaków do 2008 r, jednak tego nie zrobiła, a w 2013 r. maltański rząd ogłosił, że znalazł „rozwiązane techniczne”, które pozwoli utrzymać tę działalność.
Złożeniu przez Komisję pozwu do ETS nie przeszkodził fakt, że aktualny komisarz ds. środowiska, Karmenu Vella, jest maltańczykiem.
Zakres sprawy nie wyczerpuje jednak wątpliwości co do zgodności praktyk Malty względem ptaków z prawem UE: jest jeszcze zagadnienie chwytania siewek złotych i drozdów śpiewaków, a także zagadnienie wiosennych polowań na ptaki.