Białowieża i Gopło – postępowania w sprawie naruszeń prawa UE w Polsce

13 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy zwiększonego pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Komisja zwróci się do Trybunału o zastosowanie środka tymczasowego w postaci nakazania Polsce natychmiastowego wstrzymania cięć.

Komisja – po rozważeniu odpowiedzi Polski na wcześniejsze wystąpienia, w tym tzw. uzasadnioną opinię z  kwietnia 2017 r., uważa że zatwierdzenie w2016 r. aneksu do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża oraz cięcia na obszarach dotychczas wyłączonych dotychczas spod ingerencji (drzewostany z drzewami ponad 100-letnimi) stanowią zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, który  chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno.  Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000.

Komunikat w sprawie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_pl.htm

Miesiąc wcześniej, 14 czerwca 2016 r., Komisja skierowała do Polski tzw. dodatkową uzasadnioną opinię, stwierdzającą naruszenie prawa UE przy budowie odkrywki węgla brunatnego Tomisławice.  Budowę tej odkrywki rozpoczęto w 2009 r., a od 2011 r. jest wydobywany z niej węgiel. Komisja uważa, że nie zapewniono właściwej oceny na obszary Natura 2000 jezioro Gopło i Ostoję Nadgoplańską. Działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co może doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla obszarów Natura 2000. Komisja zarzucała Polsce wcześniej, że w procesie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono niewłaściwe modelowanie hydrologiczne. Polskie władze zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny nadal jednak pozostaje wg prawa polskiego obrocie prawnym (w Polsce trwa wciąż postępowanie w sprawie tej decyzji, w którym już dwukrotnie wypowiadał się NSA). Jeśli do sierpnia Polska nie rozwiąże tego problemu, Komisja skieruje sprawę do Trybunału.

Komunikat w sprawie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_pl.htm

Fot. Ł. Misiuna