KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

Komisja Europejska 24 października wystosowała do Polski „pierwsze formalne
ostrzeżenie” (Letter of Formal Notice), wszczynając tym samym formalną
procedurę prawną w sprawie naruszenia prawa UE, w sprawie Programu ochrony
przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja zarzuca Polsce, że
ustanawiając ten program naruszyła dyrektywę SEA (o strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko), Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę
Siedliskową.

Polska ma teraz 2 miesiące na odpowiedź na zarzuty Komisji. Jeśli Komisja
uzna odpowiedź za niesatysfakcjonującą, może podtrzymac swoje stanowisko w
formie tzw. Uzasadnionej Opinii (Reasoned Opinion), a w przypadku
niesatysfakcjonującej odpowiedzi na nią – skierowac sprawę do Trybunału
Sprawiedliwości UE

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły został ustanowiony
przez Rade Ministrów 9 sierpnia 2011 r. Zawiera m. in listę kilkuset
inwestycji – w tym kilkudziesięciu zbiorników zaporowych i in. inwestycji
bardzo wątpliwych z przyrodniczego punktu widzenia. Opinia Klubu
Przyrodników o programie jest dostępna na:
http://www.kp.org.pl/content/view/669/594/lang,polish/

 

fot.sxc.hu