Strona główna » Posts tagged with » Dyrektywa Wodna

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

Komisja Europejska 24 października wystosowała do Polski „pierwsze formalne ostrzeżenie” (Letter of Formal Notice), wszczynając tym samym formalną procedurę prawną w sprawie naruszenia prawa UE, w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja zarzuca Polsce, że ustanawiając ten program naruszyła dyrektywę SEA (o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko), Ramową Dyrektywę Wodną i […]

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

Woda jest niezbędna do życia. Egzystencja człowieka, wszelka jego działalność uzależniona jest całkowicie od dostępu do wody. Człowiek zawsze uznawał jej obecność za oczywistą i wraz z postępem cywilizacji eksploatował w sposób nieograniczony. Przyczyniło się to do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz do znacznego ograniczenia ich dostępnych zasobów.