W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

Woda jest niezbędna do życia. Egzystencja człowieka, wszelka jego działalność uzależniona jest całkowicie od dostępu do wody. Człowiek zawsze uznawał jej obecność za oczywistą i wraz z postępem cywilizacji eksploatował w sposób nieograniczony. Przyczyniło się to do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz do znacznego ograniczenia ich dostępnych zasobów.

Państwa Unii Europejskiej od wielu lat podejmują wielokierunkowe działania prawne zmierzające do ochrony zasobów wodnych dla zapewnienia przyszłym pokoleniom wystarczającej ilości wody o dobrej jakości. Jednak dopiero Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła kompleksowe , szerokie i zintegrowane podejście do gospodarowania wodą, rozciągając ochronę wód również na środowisko, które od wody zależy.

NOWE PODEJŚCIE DO GOSPODAROWANIA WODAMI

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza konieczność ochrony nie tylko wszystkich wód – rzek, jezior, wód podziemnych i przybrzeżnych, ale również całego środowiska wodnego: ekosystemów wodnych i tych , które od wody zależą. Ochrona ta dotyczy zarówno zasobów ilościowych wód, jak i ich jakości.

 1. Ramowa Dyrektywa Wodna zakłada równoprawne traktowanie wszystkich użytkowników wód, uznając za użytkownika także środowisko naturalne.

  Zatem zapewniając zapotrzebowanie ludności, przemysłu , rolnictwa itp., na wodę musimy uwzględnić także potrzeby środowiska naturalnego.

 2. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza zarządzanie i gospodarowanie wodami w obrębie naturalnych jednostek hydrograficznych jakimi są zlewnie rzeczne.

  Dyrektywa wymaga, by dla danego dorzecza opracowany został plan gospodarowania wodami. Jeśli dorzecze znajduje się na obszarze kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, winny one współpracować ze sobą zarządzając gospodarką wodną i wspólnie wypracować plan gospodarowania wodami tego dorzecza.

 3. Ramowa Dyrektywa Wodna wzmacnia system zarządzania zlewniowego instrumentami ekonomicznymi, które zapewnić mają racjonalne korzystanie z wód i środowiska wodnego poprzez wprowadzenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych.

  Dyrektywa zobowiązuje do prowadzenia takiej polityki cenowej, w ramach której wszyscy użytkownicy wód i wszyscy zanieczyszczający będą ponosić proporcjonalne koszty.

 4. Ramowa Dyrektywa Wodna zachęca wszystkich do zaangażowania się w ochronę oraz odpowiednie gospodarowanie wodami.

  Woda jest wspólną sprawą każdego z nas, wszyscy mamy do czynienia z wodą zarówno w życiu codziennym, jak i poprzez działalność gospodarczą, dlatego kolejnym nowym narzędziem zarządzania jest włączenie wszystkich zainteresowanych w działania na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą.

CELE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

OSIĄGNIĘCIE DOBREGO STANU WÓD – celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu Dyrektywa.

Dobry stan wód oznacza, że jakość i ilość tych wód niewiele odbiega od stanu naturalnego, niezakłóconego przez człowieka.

OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH.

Dobry stan wód zostanie osiągnięty dzięki spełnieniu celów środowiskowych, do których należą:

 • ochrona przed dalszym pogarszaniem się wód, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych zależnych od wody,
 • poprawa stanu wód i ekosystemów zniszczonych w wyniku działalności człowieka,
 • większa ochrona środowiska wodnego poprzez stopniowe ograniczenie i eliminowanie zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych,
 • zmniejszenie skutków powodzi i suszy,
 • zaspokojenie potrzeb ludności, rolnictwa, przemysłu na wodę dobrej jakości,
 • zapewnienie zrównoważonego korzystania z wód uwzględniającego potrzeby środowiska naturalnego.

WODA WSPÓLĄ SPRAWĄ

Ramowa Dyrektywa Wodna zakłada udział wszystkich zainteresowanych stron w jej wdrożeniu. Podkreśla, że powodzenie tego procesu i osiągnięcie nadrzędnego celu, czyli dobrego stanu wszystkich wód uzależnione jest od współpracy użytkowników wód, władz samorządowych i rządowych oraz wszystkich obywateli. Woda stanowi podstawę działalności rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu, energetyki wodnej, turystyki czy transportu. Wszyscy mamy do czynienia z wodą, wszyscy z niej korzystamy i wpływamy na jej jakość, dlatego ważne jest, byśmy również mieli wkład w poprawę jej stanu. Temu celowi ma służyć udział społeczny.

Głównym celem udziału społecznego jest poprawa procesu podejmowania decyzji poprzez zapewnienie, by u podstaw tych decyzji leżała wspólna wiedza i doświadczenie, by przy ich podejmowaniu zostały uwzględnione opinie tych, na których te decyzje będą miały wpływ, by uwzględniane były innowacje i twórcze sugestie oraz żeby istniały możliwości wprowadzenia nowych akceptowanych społecznie ustaleń.

Dzięki włączeniu społeczeństwa w proces planowania uniknie się potencjalnych konfliktów i problemów wynikających ze zmian zasad gospodarowania wodą i związanych z tym niezbędnych kosztów.

Agnieszka Michalik, źródło: http://www.modr.pl/sub.php?mb=5&t=242