Zbrodnie przeciwko Naturze to Zbrodnie przeciwko Pokojowi i Ludzkości – poprzyj Kampanię „Stop Ekobójstwu”

Zbrodnie przeciwko Naturze to Zbrodnie przeciwko Pokojowi i Ludzkości – poprzyj Kampanię „Stop Ekobójstwu”

 http://www.endecocide.eu/

 W ciągu ostatnich dziesięcioleci w wielu miejscach na świecie  możemy zaobserwować masową destrukcję całych ekosystemów, a także całych grup ludności i społeczeństw. Wiele społeczności jest zależnych od swojego środowiska. Unicestwienie przyrody na rozległym terenie bardzo często oznacza unicestwienie danej społeczności, np. za sprawą wysiedleń wiosek i miasteczek pod budowę kopalni odkrywkowych.

Takie masowe szkody i zniszczenia całych ekosystemów na rozległym obszarze, jak również całkowite ich unicestwienie śmiało można nazwać Ekobójstwem.

 15 marca 2012 OECD opublikowało raport, wg którego emisja CO2 z produkcji energii wzrośnie o 70% w ciągu najbliższych 38 lat z powodu naszej zależności od paliw kopalnych. W rezultacie do roku 2100 średnia globalna temperatura podniesie się o 3-6 st C. Na dodatek istnieją dowody wskazujące na to, że Ziemia już osiągnęła krytyczny punkt. Wzrastająca populacja ludzka, niszczenie naturalnych ekosystemów, jak również zmiany klimatyczne mogą doprowadzić ziemską biosferę do nieodwracalnych zmian, wobec których nie tylko nie potrafilibyśmy sobie poradzić, ale również brakowałoby nam odpowiednich narzędzi i rozwiązań na łagodzenie ich skutków.

 Prawo jest tu czynnikiem odgrywającym krytyczną rolę w tworzeniu systemu, w którym nie ogląda się na konsekwencje, ponieważ jest tak skonstruowane, aby sprzyjało przede wszystkim zyskom ekonomicznych. Obecnie w niektórych krajach korporacje są zobowiązane prawnie do maksymalizacji zysków swoich udziałowców, nie biorąc pod uwagę konsekwencji, jak chociażby masowej i rozległej destrukcji Ziemi. Mało tego, brakuje w nich ustaw skutecznie wprowadzających  prawo ochrony środowiska. Pierwsze starania zostały podjęte przez UE poprzez wprowadzenie w 2008 r „Dyrektywy ws. ochrony środowiska” poprzez prawo kryminalne, co więcej, Strategia UE ws. Bioróżnorodności 2020 kładzie nacisk na koordynację prawa z innymi ustawami UE..

Preambuła Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stwierdza: „posiadanie tych praw pociąga za sobą odpowiedzialność i obowiązki odnoście innych osób, ludzkich społeczeństw i przyszłych pokoleń” i poszukuje sposobów wspierania zrównoważonego rozwoju. Istnieje pilna potrzeba stworzenia nowych praw, które będą skutecznie chronić ludzi i planetę, które pozwolą finansistom na rozwój nowych modeli biznesowych wdrażających potencjał „zielonej ekonomii”, biorących pod uwagę wyczerpywanie się zasobów oraz zapewnią pełną ochronę obecnego i przyszłych pokoleń.

 W celu zmiany prawa na bardziej skutecznie chroniące całe ekosystemy przed zagładą  powstała  Europejska Inicjatywa Obywatelska „End Ecocide” (Stop Ekobójstwu), zainspirowaną wystąpieniem Polly Higgins, międzynarodowej prawniczki, proponującej uznanie Ecocide (“Ekobójstwo”) za Piątą Zbrodnię Przeciwko Pokojowi. Po wprowadzeniu takiej zmiany, Ekobójstwo byłoby nielegalne na całym świecie i jeśli ktokolwiek próbowałby ten porządek naruszyć – byłby wówczas rozliczany według Prawa Kryminalnego. Inicjatywę tą wspiera wielu obywateli UE mocno przejętych przyszłością naszej planety, którzy wzywają Komisję Europejską do przyjęcia ustawy zabraniającej, zapobiegającej i uprzedzającej tzw. „ekobójstwu”.

 W celu wspierania inicjatywy „Stop Ekobójstwu” zawiązało się ogólnoeuropejskie stowarzyszenie „End Ecocide In Europe”, posiadające strukturę horyzontalną opartą na zasadach demokratycznych.

Aby skłonić Komisję Europejską do zmian w prawie, Stowarzyszenie End Ecocide In Europe

zachęca obywateli, aby skorzystali z prawa głosu do kształtowania społeczeństw, w jakich żyjemy i zbiera podpisy za kryminalizacją szczególnie destruktywnych dla środowiska działań i skutków aktywności ze strony osób fizycznych i prawnych (docelowo ma zebrać milion podpisów do września 2014).

 Postulaty inicjatywy Enf Ecocide (Stop Ekobójstwu):

 1. Osoba fizyczna lub prawna ponosiłaby odpowiedzialność za masową destrukcję środowiska naturalnego na terenie krajów UE, a na terenach morskich oraz poza Unią, jeśli zostałyby dokonane przez firmy zarejestrowane w UE.
 2. Prawo zobowiązywałoby państwa członkowskie i osoby prawne do zapobiegania masowym zniszczeniom ekosystemów.
 3. Zakaz inwestowania, wspierania i dopomagania w przedsięwzięciach powodujących „ekobójstwo” pod groźbą nałożenia sankcji karnych dla osób fizycznych i prawnych.
 4. Zobowiązanie do przeprowadzania ryzyka potencjalnego „ekobójstwa”.
 5. Wspieranie badań nad odnawialnymi źródłami energii oraz nowymi technologiami efektywnie zużywającymi zasoby.
 6. Wspieranie rozwoju nowej ekonomii.
 7. Sprzyjanie innowacjom przyczyniającym się do zmiany kierunków inwestowania w stronę „zielonej ekonomii”.
 8. Przyjęcie takiej polityki fiskalnej, która zachęca osoby fizyczne i prawne do zrównoważonych praktyk biznesowych..
 9. Zniechęcanie do subsydiowania niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, a zachęcanie subsydiowania przemian w kierunku „zielonej ekonomii”.

 Proponowany czas wdrożenia Dyrektywy wynosiłby 5 lat od jej zatwierdzenia.

 Korzyści z Dyrektywy o „Ekobójstwie”

 Pomyślnie wdrożona Dyrektywa przyniosłaby Europie i jej obywatelom wiele korzyści, np.:

zagwarantowanie nie tylko obecnemu, ale i przyszłym pokoleniom korzystania z naturalnych zasobów planety. Obywatele mogliby uczestniczyć w tworzeniu takich wartości, w których podkreślane są szacunek i odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz utrzymanie równowagi naszego nowoczesnego świata. Moglibyśmy przyjąć rolę przezornych zarządców środowiska, przewidujących długoterminowe skutki.

Kolejna korzyścią jest zwiększenie świadomości zrównoważonego życia dzięki zaangażowaniu ogółu społeczeństwa w kampanii przeciwko „Ekobójstwu”.

Wdrożenie dyrektywy  przyczyniłoby się na dłuższą metę do zmniejszenia emisji CO2 i  innych gazów cieplarnianych z paliw kopalnych przez UE, zwiększenie jakości i standardu życia w obrębie UE poprzez poprawę jakości powietrza, wody pitnej oraz sposobu korzystania z zasobów naturalnych, a w konsekwencji do poprawy jakości zdrowia obywateli

Byłaby to na pewno duża zachęta dla rozwoju Europejskiej Zielonej Ekonomii, wspierania innowacyjności oraz nowych technologii, a tym samym stworzenia nowych miejsc pracy i rynków zbytu (co przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi) oraz zwiększenia na dłuższą metę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

 Przykłady „Ekobójstwa” w Europie i na świecie, któremu nowe prawo mogłoby zapobiec lub zmniejszyć jego skal

 1. Grecja
  Kanadyjska spółka Eldorado Gold zamierza wydobywać złoto na wyżynach północnej Grecji, Jeden z projektów firmy zlokalizowany jest w Skouries i będzie wymagał wycięcia 3000 ha dziewiczego lasu. Kopalnia doprowadzi do odwodnienia rozległych terenów. W wydobyciu złota ma być używany silnie toksyczny cyjanek potasu. Istnieje poważne zagrożenie dla jakości lokalnych  zbiorników wody powierzchniowej i podziemnej, narażonej dodatkowo skażeniem ołowiem, kadmem i arsenem. Od kilku lat w Grecji mają miejsce silne protesty przeciwko kopalni. Towarzyszą im częste zamieszki prowadzące nierzadko do przemocy. Firma zamierza wydobywać złoto także w innych regionach Grecji – Stratni, na Wzgórzach Parama i Olimpii, a także w Rumunii w Certuj. Prawo o „Ekobójstwie” mogłoby zapobiec realizacji tego typu toksycznych projektów.
 2. Finlandia
  Położona na dziale wodnym kopalnia Talvivaara w Sotkamo w środkowej Finlandii otrzymała koncesję na wydobycie niklu w 2006 r. Od tamtej pory doszło do kilkukrotnego  wycieku niebezpiecznych substancji do pobliskich jezior i strumieni. Największy miał miejsce jesienią 2012 r. kiedy oprócz niklu wydostał się także uran.
  Podczas procesu wydobycia cząstki uranu naturalnie zawarte w złożach ulatniają się zanieczyszczając powietrze i poważnie narażając zdrowie okolicznych mieszkańców.
  Jest to przykład Ekobójstwa które już zaistniało i ma miejsce, a któremu nowe prawo mogłoby zapobiec, gdyby odpowiednio wcześniej funkcjonowało.
 3. Hydrauliczne szczelinowanie w poszukiwaniu i przy wydobyciu gazu łupkowego.
  Tego typu proceder poważnie naraża zasoby wody pitnej na skażenie, ponieważ podczas operacji szczelinowania hydraulicznego używa się mieszanki wielu niebezpiecznych substancji, co do których pełnego składu producenci nie chcą się przyznać pod płaszczykiem tajemnicy handlowej. Proces ten zużywa ponadto ogromne ilości wody, co w takim kraju, jak Polska, która boryka się jej niedoborem, szczelinowanie hydrauliczne pogłębiłoby tylko problem. W wyniku szczelinowania powstają także ogromne ilości zużytej i skażonej wody, która oprócz substancji wprowadzanych przez człowieka, w niektórych miejscach, w zależności od złoża, wzbogacana jest w naturalnie występujące w nich pierwiastki promieniotwórcze i metale ciężkie, czyniąc z wód odpadowych szczególnie trudny do utylizacji odpad niebezpieczny.
  W wyniku szczelinowania, a także po zakończeniu wydobycia, pomimo zaczopowania odwiertu (plomba ulega erozji i uszkodzeniu, gdy w międzyczasie powoli wzrasta ciśnienie gazu napierającego na nią) do atmosfery przedostaje się w sposób niekontrolowany bardzo duża ilość metanu, który jest 40 krotnie silniejszym gazem cieplarnianym od CO2, ponadto uwalniają się inne gazy, które mają działanie szkodliwe dla zdrowia człowieka. Poza tym wydobycie gazu z łupków przyczynia się do degradacji krajobrazu i skażenia gleb uprawnych.
 4. Załamanie się populacji pszczół
  W 2008 roku doszło do wyginięcia 11500 rodzin pszczelich w południowo-zachodnich Niemczech na skutek stosowania pestycydu o nazwie clothianidin, należący do neonikotynoidów, porażających centralny układ nerwowy nie tylko owadów docelowych, ale i pszczół.
  Neonikotynoidy zakazano w Niemczech, ale wciąż są legalne w innych krajach UE pomimo, że Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że neonikotynoidy, w tym clothianidin, powodują niedopuszczalnie wysokie ryzyko śmierci pszczół miodnych
  Ostatnie badania amerykańskie wykazały, że neonikotynoidy oprócz pszczół zabijają również ptaki.

 Potrzebna jest Wasza pomoc

 Inicjatywa Obywatelską „End Ecocide” potrzebuje także wsparcia ze strony regionalnych koordynatorów w poszczególnych krajach członkowskich UE. Jest bardzo duże zapotrzebowanie m.in. w Polsce (a także w Czechach i na Słowacji, na Litwie, Łotwie, w Rumunii i Chorwacji).

Głównym zadaniem koordynatora jest zbieranie podpisów pod poparciem inicjatywy w swoim kraju lub regionie. Ponadto koordynatorzy kierują lokalnymi grupami wolontariuszy, nawiązują kontakt z mediami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi władzami, aby budować sieć wsparcia dla inicjatywy „End Ecocide” i jak najszerzej propagować świadomość dotyczącą zarówno zagrożeń dla planety ze strony nieodpowiedzialnych działań i projektów, jak i sposobów zapobiegawczych.

 Pod tym linkiem można umieścić swój podpis popierający inicjatywę oraz dowiedzieć się więcej odnoście sposobów współpracy z Europejską Inicjatywą Obywatelską „End Ecocide”

 http://www.endecocide.eu/

Tomasz Nakonieczny

fot. Ł. Misiuna

 

 

 

Źródła:

(Examples of Ecocide)

http://www.endecocide.eu/examples-of-ecocide-2/?lang=pl

 

http://www.endecocide.eu/downloads/?lang=pl

 

http://www.endecocide.eu/how-you-can-get-involved/?lang=en

 

http://www.endecocide.eu/mission-and-principles/?lang=en