Komisja Europejska nauczy zasad prawidlowej realizacji inwestycji wodnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Departament Planowania i Zasobów Wodnych) organizuje 8 lutego w Warszawie konferencję – spotkanie z Komisją Europejską dla ok. 180 uczestników z różnych instytucji zainteresowanych inwestycjami wodnymi, w sprawie zasad realizacji inwestycji w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konferencja jest elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej w II cyklu planistycznym gospodarowania wodami.

Program konferencji (w załączeniu) bazuje na wystąpieniach zaproszonych przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przedstawią wymogi wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wymogi te są dość rewolucyjne w stosunku do dotychczasowej polskiej praktyki: m. in. inwestycje wpływające negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód (co obejmuje elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne) będą dozwolone wyłącznie w celach nadrzędnego interesu publicznego, pod warunkiem braku alternatyw i pod warunkiem ujęcia w planie gospodarowania wodami.

Wymogi wynikające z RDW zostały świeżutko transponowane do prawa polskiego: 31 stycznia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników