W Europie wymierają motyle

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała raport z europejskiego
monitoringu motyli łąkowych za okres 1990-2011, opartego na danych z 19
państw (niestety, bez Polski, choć udział wzięły np. Niemcy i Litwa;
uwzględniono też niektóre obszary Ukrainy i Rosji).

Synteycznym wskaźnikiem monitoringowym był tzw. Euroepan European Grassland
Buterfly Indicator – wskaźnik syntetyzujący monitorowane w terenie trendy
populacji gatunków motyli wybranych jako wskaźnikowe: karłątek kniejnik,
strzępotek ruczajnik, przestrojnik jurtina, osadnik megera, modraszek ikar,
czerwończyk żarek, zorzynek rzeżuchowiec, przeplatka aurinia, modraszek
kordyon, modraszek semiargus, karłątek akteon, modraszek adonis, modraszek
nausitous, modraszek arion, modraszek malczyk, powszelatek sertor,
powszelatek brunatek.

Dane wykazują zachodzący w całej Europie dramatyczny i ciągły spadek
indeksu, który jest obencie na poziomie ok. 50% stanu wyjściowego z lat
90-tych XXw., co świadczy o zaniku poszczególnych gatunków na badanych
stanowiskach lub o znacznym zmniejszaniu się ich liczebności. Pomimo
podejmowanych starań na rzecz „bardziej ekologicznego rolnictwa w Europie”,
programów rolnośrodowiskowych itp., nie widać na razie zahamowania tego
trendu. Jako przyczynę, wskazuje się zanik ekstensywnego użytkowania łąk – w
miejsce którego następuje albo ich porzucanie, albo intensyfikacja
zagospodarowania i użytkowania.

Raport (po ang.) na:
http://www.eea.europa.eu/publications/the-european-grassland-butterfly-indic
ator-19902011

Krótka informacja (po ang.) na:
http://www.eea.europa.eu/highlights/populations-of-grassland-butterflies-dec
line

fot. Ł. Misiuna