Greenpeace ujawnia zamierzenia legislacyjne Ministra Środowiska

Greenpeace Polska ogłosił dziś, że wspólnie z Fundacją Greenmind dotarł do projektów ustaw przygotowywanych w Ministerstwie Środowiska. Zdobyte projekty zostały udostępnione na:

http://www.greenpeace.org/poland/ustawy-MS-koniec-ochrony-przyrody/

 

Projekty nie są spójne; zmiany tej samej ustawy znajdują się także w projektach zmiany innych ustaw i nie są zgodne ze sobą.

 

Projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody zakłada:

– osłabienie warunków umożliwiających wydanie odstępstwa od ochrony gatunkowej ptaków;

– zupełnie zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na usuwanie drzew przez osoby fizyczne i rolników oraz drzew do 50 cm obwodu;

– upoważnienie rad gmin do zniesienia, w drodze uchwały, obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie innych drzew (bez uzgodnienia projektu takiej uchwały z organami ochrony środowiska, jak wcześniej zapowiadano!), a także do samodzielnego określenia opłat za usuwanie drzew.

 

Projekt zmiany ustawy o lasach zakłada m.in.:

– upoważnienie Lasów Państwowych do prowadzenia działalności w zakresie wydobywania kopalin;

– ustawowe zadekretowanie, że gospodarka leśna zgodna z planowanym „kodeksem dobrych praktyk” nie narusza przepisów o ochronie przyrody, a w szczególności o ochronie gatunkowej;

– dopuszczenie uznawania „powierzchni referencyjnych”, na których ograniczona została gospodarka leśna, za lasy ochronne.

 

Projekt zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska zakłada m. in.

– zmianę struktury Rad Nadzorczych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, tak by liczyły one po 5 członków, w tym 4 powoływanych przez administrację rządową, a 1 powoływany przez Sejmik województwa.

Projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zakłada m. in.:

– Zniesienie GDOŚ i RDOŚ, powołanie Krajowego Zarządu Zasobów Środowiska (KZZS) z oddziałami terenowymi;

– Ograniczenie możliwości udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa (m. in wymóg zrzeszania wyłącznie osób fizycznych, 12-miesiecznej działalności, finansowania działalności statutowej wyłącznie ze składek członkowskich oraz wymóg wykształcenia członków) oraz uzależnienie tego udziału od dopuszczenia przez organ, zniesienie prawa do odwołania i do sądu bez uczestnictwa w postępowaniu;

– Odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia za „nieuzasadnione działania w ramach uczestnictwa w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, mające na celu uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji przedsięwzięcia”;

– Odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy lub rażąco nierzetelnej prognozy w raporcie oddziaływania na środowisko;

– Karę administracyjną dla organu za nie zidentyfikowanie znacznego oddziaływania na środowisko, w wyniku czego powstała szkoda w gatunkach lub siedliskach;

– Zniesienie obowiązku uzgadniania prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu z organem ochrony środowiska;

– Zniesienie obligatoryjnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana byłaby w postępowaniu w sprawie jednej z decyzji wymaganych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia; a tylko na wniosek inwestora mogłaby być wydana wyprzedzająca decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

– Oddziały terenowe KZZŚ nie uzgadniałyby projektów decyzji wydawanych po ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000, a wyłącznie wyrażałyby opinie;

– KZZS straciłby kompetencje nadzoru przestrzegania przepisów ochrony przyrody przez nadleśnictwa, na rzecz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych;

– Zniesienie obowiązku uzgadniania z organem ochrony przyrody planu urządzenia lasu w otulinie rezerwatu przyrody;

– Plany ochrony rezerwatów leśnych miałby być uzgadniane z Lasami Państwowymi, plan urządzenia lasu zawierający odpowiedni zakres mógłby stawać się planem ochrony rezerwatu przyrody;

– Plan zadań ochronnych i plan ochrony dla obszaru Natura 2000, jeśli byłby wykonany poza planem urządzenia lasu, wymagałby uzgodnienia z dyrektorem RDLP. Sporządzający plan urządzenia lasu zawierający zakres zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 mógłby fakultatywnie zapytać o opinię organu ochrony przyrody (zamiast obecnego uzgodnienia);

– plan utrzymania wód zawierający odpowiedni zakres zastępowałby plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;

– tylko właściciel lub posiadacz gruntów mógłby (na podstawie programu wsparcia lub porozumienia z organem ochrony przyrody) wykonywać zadania w zakresie ochrony przyrody w obszarze Natura 2000;

– plan urządzenia lasu byłby automatycznie zezwoleniem na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej wobec czynności wynikających z tego planu, na inne czynności odstępstwa udzielałby dyrektor RDLP;

– plan urządzenia lasu zawierający określony zakres zastąpi plan ochrony parku krajobrazowego;

– w innym przypadku plan ochrony parku krajobrazowego będzie w zakresie lasów wymagał uzgodnienia z RDLP;

– wprowadzenie gminnego monitoringu środowiska.