Greenpeace, WWF, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w liście otwartym do Ministra Środowiska

APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE WYCINKI NA CENNYCH TERENACH PRZYRODNICZYCH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Szanowny Panie Ministrze,

Wielokrotnie zapewniał Pan publicznie, że w 2011 r. cięcia drzew w Puszczy Białowieskiej zostaną przesunięte poza tereny najcenniejsze przyrodniczo i będą służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności [1]. Na dowód tych działań Lasy Państwowe przedstawiły mapę planowanych miejsc pozyskania drewna, które miały zostać wyznaczone zgodnie z tymi zasadami i miały być dostosowane do potrzeb zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

Traktując z całą powagą Pana słowa i deklaracje, w uzgodnieniu z  Pana gabinetem politycznym oraz w oparciu o dane przekazane przez Lasy Państwowe, przeprowadziliśmy weryfikację lokalizacji planowanych cięć. Z naszych analiz wynika, że na terenach planowanych do wycinki w 2011 r., znajduje się obecnie co najmniej 40 obszarów (wydzieleń) uznanych za cenne zgodnie z kryteriami, na które się Pan powoływał.

Kolejne 111 obszarów jest na liście potencjalnych konfliktów. Dojdzie do nich w sytuacji gdy planowane zabiegi gospodarcze obejmą drzewostany niezbędne do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Do tego należy dodać 53 obszary, na których prowadzona wycinka będzie bezpośrednio oddziaływać na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy Białowieskiej maleje na skutek prowadzonej tam gospodarki leśnej.

Dużą część planowanych wyrębów mają stanowić tzw. „cięcia sanitarne”, które wbrew Pana poleceniom Lasy Państwowe zamierzają prowadzić również na obszarach, wyłączonych z wszelkich zabiegów gospodarczo-ochronnych. Cięcia sanitarne, podczas których z lasu usuwane są obumierające i martwe drzewa, są jednym z najbardziej szkodliwych przyrodniczo zabiegów. Zgoda na ich kontynuację oznaczałaby aprobatę dla niszczenia Puszczy.

Mając na uwadze potrzebę zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej oraz Pana publiczne zobowiązania, apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych przez nas obszarach (zgodnie z załączoną mapą) oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

Z poważaniem,

Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
dr Przemysław Chylarecki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Robert Cyglicki, Greenpeace Polska
prof. Wiesław Walankiewicz
prof. Tomasz Wesołowski
dr Marta Wiśniewska, WWF Polska

Źródło: http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/greenpeace-wwf-list-otwarty