Polska najlepsza w realizacji PROW w całej UE

21 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Minister rolnictwa Marek Sawicki i prezes ARiMR Tomasz Kołodziej poinformowali na wspólnej konferencji prasowej, że do 16 lutego 2011 r. Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 21 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007-2013, w Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 3,6 miliarda zł.

Z 21 miliardów złotych wypłaconych dotychczas przez ARiMR z PROW 2007-2013 w tym roku wypłacono już 900 milionów złotych. W zeszłym Agencja przekazała beneficjentom 8,2 miliarda zł. i była to absolutnie "rekordowa" kwota wypłacona z tego Programu w ciągu jednego roku. Sprawne wypłacanie pieniędzy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika z szybkiego pokonania trudności, które miała Agencja w momencie rozpoczęcia realizacji PROW 2007-2013. Istniejące problemy (dotyczące przede wszystkim systemu informatycznego) udało się przezwyciężyć po zmianie kierownictwa Agencji. Podjęte zaraz po tym działania naprawcze przyniosły efekty i od 2009 r. mogły się rozpocząć  nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań PROW 2007-2013 "obsługiwanych" przez ARiMR.  W ślad za tym możliwe było podpisywanie umów  oraz sprawne wypłacanie pieniędzy beneficjentom.

Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już około 81% środków zostało zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom ponad 21 mld złotych, kolejnych blisko 37 miliardów złotych jest zaplanowanych do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które  wynikają z umów zawartych przez Agencję. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności związanych z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność oraz dokonaniu przez Agencję zgodności inwestycji z podpisanymi umowami.

Z  PROW na lata 2007-2013 ARiMR ma jeszcze  do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków,  ponad 13,4 miliarda złotych. Przy czym  trzeba wyjaśnić, że Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań  znajdujących się w PROW 2007-2013  i ma na ten cel  prawie 13,7 miliarda euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z 8 działań z tego Programu, w ramach tak zwanych zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W  ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 miliarda euro.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże, a ostatnio jeszcze bardziej się zwiększyło ponieważ beneficjenci wiedzą, że do rozdzielenia zostało już niewiele środków, a następne pojawią się zapewne dopiero w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rozdzielanie środków z PROW 2007-2013 jest ogromnym zadaniem, o czym najlepiej świadczy to, że do końca grudnia 2010 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji około 180 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a jeszcze warto zauważyć, iż ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW, których co roku jest  przeszło 700 tys., czy też starających się o dopłaty rolno-środowiskowe (corocznie jest ok. 100 tys. takich wniosków).

Agencja szczególną wagę przywiązuje do rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na unowocześnienie rolnictwa i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Większość wnioskujących o wsparcie z działań inwestycyjnych z PROW 2007-2013, w przypadku gdy ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, otrzymała już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie znajduje się w kulminacyjnym punkcie wdrażania PROW na lata 2007-2013. W ubiegłym roku zostały bowiem ogłoszone  nabory wniosków o wsparcie ze wszystkich działań tego Programu i napłynęła do Agencji olbrzymia ilość wniosków o wsparcie.  Było to wynikiem m.in. przeprowadzenia szerokiej kampanii promocyjnej.  Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się oferowane wsparcie z działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych" czy "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowały dwa razy więcej wniosków niż złożono ich we wszystkich naborach przeprowadzonych w poprzednich latach.
 
Napływ tak wielu wniosków sprawił, że  minister rolnictwa Marek Sawicki, zdecydował się aż dwukrotnie zwiększyć limity środków do rozdzielenia w ramach  działań, które wzbudziły największe zainteresowanie. Minister uznał, że nie można zmarnować tej bezprecedensowej szansy np. na szybkie powstanie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne. Informując w 2010 r. o zwiększeniu limitu na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" powiedział m.in. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy". Dwukrotne zwiększenie limitów na premie dla młodych rolników oraz na wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej, także podyktowane było chęcią wzmocnienia procesów modernizacyjnych na wsi i powstawania tam nowych miejsc pracy.

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013 pozwala na stwierdzenie, że jego realizacja zakończy się sukcesem. Świadczą o tym najlepiej już dokonane wypłaty i  zaplanowane  do wypłacenia pieniądze wynikające z przyjętych przez Agencję zobowiązań a także przygotowywane kolejne nabory wniosków.  Podobnie jak to było w przypadku realizacji programów pomocowych  z lat 2004-2006, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 też zostanie w pełni zrealizowany a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.armir.gov.pl