projekty zmian legislacyjnych w/s gazu łupkowego

Ministerstwo Środowiska i GDOŚ przedstawiły do konsultacji społecznych i
międzyresortowych:
– nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw.
– zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.

Ministerstwo proponuje m. in., by:
– zasięg przestrzenny opisu środowiska w raporcie oddziaływania otworu
wiertniczego na środowsko był ograniczony do 500m,
– rezygnację z koncesjonowania poszukwiania weglowodorów, a jednocześnie by
wiercenia poszukiwawcze do 5000 m głębokości nie był kwalifikowane jako
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagały
uzyskania decycji środowiskowej, a decycji takiej wymagało dopiero podjęcie
eksploatacji,
– we wniosku o koncesję nie trzeba było wykazywać „obszarów objętych
szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków”;
– Główna Inspekcja ochrony Środowiska ma być przekształcona w Główną
Inspekcje Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego.
– mozliwość nieodpłatnego przekazywania gruntów ANR na cele wydobywania
węglowodorów.

Przy okazji tworzenia przepisów o węglowodorach, Minister chce przemycić
także pewne ogólne zmiany legislacyjne:
– ograniczyć udział organizacji ekologicznych w postępowaiach (nie tylko
dot. węglowodorów) do organizacji działających dłużej niż rok,
– znieść przepis zobowiązujący do przedkładania raportu oddziaływania na
środowisko w formie elektronicznej (obecne jego konsekwencją jest obowiązek
elektronicznego udostępniania zainteresowanym),
– zapisać, że legalizacja samowoli budowlanej może nastąpić po
przeprowadzneiu oceny oddziaływania na środowisko

Informacja Ministerstwa o proponowanych zmianach i linki do konsultacji
projektów aktów prawnych na:
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20020_nowoczesne_prawo_dla_wydob
ywania_gazu_i_ropy_w_polsce_rozpoczynamy_konsultacje.html

fot.sxc.hu