Dokąd zmierzamy? Cele w ochronie przyrody.

W dniach 20-22 kwietnia 2012 (piątek–niedziela), organizujemy w Łagowie tradycyjną wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. W tym roku jako temat wspólnych rozważań proponujemy:

 

Dokąd zmierzamy: cele w ochronie przyrody

Czy pracując zawzięcie nad ochroną przyrody zadajemy sobie czasem pytanie, po co właściwie to robimy? Jaka właściwie jest nasza wizja świata i miejsce dla przyrody w tej wizji? I jak ta wizja przekłada się na konkrety? Przygotowując, oceniając, a przede wszystkim wdrażając różnego rodzaju strategie i plany dotyczące ochrony przyrody, coraz częściej musimy formułować cele jakie chcemy osiągnąć, krótko i długoterminowe, strategiczne i operacyjne. Jak to robić dobrze?

Prosimy o podzielenie się Państwa doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie formułowania i wdrażania celów ochrony oraz monitorowania ich realizacji. W szczególności prosimy o rozważania na temat:

Czego chcemy? Zachowania różnorodności czy naturalności? Zakonserwowania dzisiejszych ekosystemów i krajobrazów, czy miejsca dla spontanicznych, lecz czasem nieprzewidywalnych, procesów ich dynamiki? A może mozaiki jednego i drugiego? Do jakiego stopnia jesteśmy w stanie pogodzić się z antropogenicznymi zmianami w przyrodzie? I czy potrafimy odróżnić zmiany antropogeniczne od naturalnych?

Jak przełożyć dalekosiężne wizje ochrony na konkretne cele operacyjne i działania ochronne? Jaka powinna być strategia, a jaka taktyka ochrony poszczególnych form i przedmiotów ochrony, aby skutecznie realizować założone cele?

Proste, mierzalne, osiągalne, realistyczne, skonkretyzowane  w czasie (SMART) – wiemy, że takie powinny być cele operacyjne  w każdym dobrym planie. Ale jak dojść do tego ideału?

Jak formułować i osiągać cele ochrony w warunkach niedostatecznej wiedzy o przedmiotach ochrony?Jak sprawić, aby realizacja celów była wiarygodnie mierzalna? Jak skutecznie i rzetelnie monitorować osiąganie lub nie osiąganie celów ochrony? Przykłady (możliwości) nadużyć i dobre wzorce w tym zakresie.

Co oznacza, że cele mają być realistyczne? Gdzie są granice kompromisu ze względu na uwarunkowania społeczne lub ekonomiczne, a gdzie zaczyna się konformizm? Czy ambitne cele muszą być utopijne? Przykłady dobrych i złych rozwiązań.

Jak formułujemy cele ochrony, sporządzając plany ochrony i plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000? Przykłady ze sporządzonych w ostatnim czasie planów? Jakie są szanse, by te cele zostały rzeczywiście osiągnięte? Przykłady celów ochrony zaproponowanych/przyjętych dla konkretnych obiektów chronionych – i dlaczego takie, a nie inne?

Czy dotychczasowa ochrona w parkach narodowych i rezerwatach osiąga założone cele? Czy są one dobrze określone, czy nie wymagają modyfikacji i uszczegółowienia? Czy są właściwą odpowiedzią na zagrożenia i punktem wyjścia dla planowania działań ochronnych? Przykłady zagrożeń dla realizacji celów ochrony zawartych w realizowanych planach ochrony.

Jaka jest szansa na skuteczną realizację celów, co do których zgodzono się już na wysokich szczeblach? Celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, celów Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej? Celu dyrektyw przyrodniczych, czyli „odtworzenia i utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim”.

Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji – referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut) i postery. Zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia, nazwiska i adresu autora oraz krótkiego, kilkuzdaniowego abstraktu, należy nadsyłać do 20 lutego 2012 na adres kp@kp.org.pl. W końcu lutego roześlemy szczegółowy program. Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200 do 700 zł. Jak zwykle autorów wystąpień zwalniamy z wpisowego.

 

Zapraszamy!

 

 

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

fot. Ł.Misiuna