Krajowy System Obszarów Chronionych – Minister Środowiska nie realizuje własnej strategii…

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013" została zatwierdzona przez Radę Ministrów uchwałą 270/2007 z dnia 26.10.2007 r. Program działań, będący elementem obowiązującej Strategii, zawiera m. in. zadanie nr 30, dotyczące rozwoju krajowego systemu obszarów chronionych. Zadanie to brzmi:

"Powołanie, w oparciu o dokonaną analizę oraz uwzględniając uwarunkowania społecznogospodarcze, nowych obszarów chronionych. Powołanie nowych obszarów chronionych powinno być poprzedzone przygotowaniem dokumentacji oraz
przeprowadzeniem stosownych procedur uzgodnieniowych. W zależności od specyfiki walorów przyrodniczych należy wykorzystać wszystkie przewidziane prawem formy ochrony. Do priorytetowych zadań w tym zakresie należy m.in.:
powołanie Turnickiego PN, Jurajskiego PN, Mazurskiego PN, powiększenie Białowieskiego PN i Karkonoskiego PN, powołanie ok. 20 parków krajobrazowych, w tym: Kurpiowskiego PK, Bobolicko-Polanowskiego PK, PK Środkowej Wisły, PK Puszczy Drawskiej, PK w Borach Dolnośląskich, Napiwodzko-Ramuckiego PK, PK Puszczy Boreckiej i innych, powiększenie PK Nadbużańskiego, Bolimowskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego, Łagowskiego, Pszczewskiego oraz ok. 200 nowych rezerwatów przyrody (obejmujących ok. 20000 ha)"

Klub Przyrodników zebrał informacje na temat stanu realizacji tego zadania na kwiecień 2011, czyli w momencie, w którym upłynęło ok. 60% okresu przewidzianego na zrealizowanie obowiązującego programu działań. Wynika z
nich, że wykonanie obowiązującej Strategii w rozważanej sferze jest krytycznie zagrożone. Szczegółowy raport w załączeniu.

Znajdujemy się obecnie za półmetkiem realizacji Programu na lata 2007-2013, tymczasem:
– wykonanie w/w zamierzeń w zakresie parków narodowych jest zerowe, a do 2013 realne jest najwyżej częściowe wykonanie zamierzenia powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego,
– wykonanie w/w zamierzeń w zakresie parków krajobrazowych jest zerowe, i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić do 2013 r.
– wykonanie w/w zamierzeń w zakresie rezerwatów przyrody jest na poziomie 29%, a do 2013 r. można oczekiwać wykonania zaledwie ok. 45% założeń.

Sytuacja wymaga pilnych działań naprawczych. Ich formy proponujemy w naszym raporcie. Wydaje się, że ich inicjatorem i koordynatorem powinien być Minister Środowiska – na nim bowiem, jako na członku Rady Ministrów, spoczywa bowiem główna odpowiedzialność za wykonanie zadań, wynikających z przyjętego przez tę Radę dokumentu. Istotna może być także rola Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dotychczasowe działania Ministra w tej sferze oceniamy jako dalece niewystarczające, noszące wręcz znamiona ignorowania zobowiązań wynikających z uchwały Rady Ministrów 270/2007.

Rozwoj KSOCh 2007-11 Raport KP (plik PDF)

Źródło: Klub Przyrodników