Ustawa o komercjalizacji parków narodowych – szybkie prace w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o
lasach trafił do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, która 28 czerwca
powołała podkomisję do jego rozpatrzenia.

Ustawa przekształci parki narodowe w tzw. państwowe osoby prawne. Parki
narodowe będą finansowane z uzyskiwanych przychodów. Do tych przychodów może
należeć także dotacja budżetowa, ale ustawa nie gwarantuje, że będzie ona
istnieć i w jakiej wysokości (Minister Środowiska twierdzi, że będzie – z
drugiej strony dotowanie państwowych osób prawnych jest w systemie budżetu
państwa raczej ewenementem). Parki będą pozyskiwać i zachowywać także swoje
przychody m.in. z przebudowy drzewostanów, sprzedaży drewna pozyskiwanego w
ramach „troski o stan sanitarny lasu”, udostępnienia terenu parku do
turystyki i usług turystycznych. Uzyskają też prawo do prowadzenia
działalności gospodarczej. Minister Zaleski w wystąpieniu sejmowym wyraził
nadzieję, że „[parki narodowe], gospodarując racjonalnie i sensownie tym
powierzonym im dobrem, mogą te dochody, które uzyskiwały dotychczas,
zdecydowanie zwiększyć. Spowoduje to, że strumień pieniędzy na ochronę
przyrody będzie większy”.

Grunty parków narodowych będą w trwałym zarządzie Ministra Środowiska, który
użyczy je dyrektorom parków. Obecni dyrektorzy powołani na 5-letnią kadencję
pozostaną na czas nieokreślony. Wszyscy pracownicy parków zachowają swoją
pracę.

Rząd argumentuje, że ustawa jest niezbędnym rozwiązaniem problemu, który sam
spowodował – wdrażając w 2010 r. reformę finansów publicznych. Po likwidacji
z końcem 2010 r. tzw. gospodarstw pomocniczych, parki narodowe znalazły się
wobec kryzysu finansowego, ponieważ przychody powstające w parkach (dawniej
przychody gospodarstw pomocniczych) są przekazywane długą drogą przez budżet
państwa, rezerwę celową, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Środowiska z
powrotem do parków, co zaburza płynność finansową parków. Problem ten jest
rzeczywisty i poważny.

Ustawa przemyca także upoważnienie dla Ministra Środowiska do wyrażania
zgody na korzystanie z parku narodowego jako poligonu wojskowego dla
lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

Zapis dyskusji w  Komisji sejmowej
(http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&OSZ) sugeruje, ze projekt
ustawy cieszy się powszechnym poparciem wszystkich sił parlamentarnychi
zaangażowanych w sprawę posłów. Jest więc szansa na uchwalenie ustawy
jeszcze w tej kadencji, na czym bardzo zależy Ministerstwu i posłom

Źródło: Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot. Ł.Misiuna