Brońmy drzew

Idzie wiosna, już za chwilę przy wielu drogach znów zobaczymy barwne stadka
pilarzy… Wszystkim, którym drogie sa przydrożne aleje i chcieliby nieco
przyhamować ich wycinanie, przypominamy, że:

1. Kompendium przepisów prawnych pomocnych w ochronie alei znajduje się w
książce ‚Aleje-Skarbnice przyrody”, dostępnej na
http://aleje.org.pl/publikacje/podreczniki/39-aleje-skarbnice-przyrody
Przy okazji polecamy całą tę książkę oraz inne publikacje projektu Drogi dla
Natury dotyczące ochrony istniejących i sadzenia nowych alei.
Skrócone kompendium, co możesz zrobić w którym stadium postępowania,
znajduje się na stronie
http://aleje.org.pl/faq

2. Urzędy maja obowiązek publikować w internecie, w tzw. publicznie
dostępnym wykazie danych o środowisku, informację o wnioskach na wycinkę
drzew i o podjętych decyzjach. Te wnioski i decyzje urząd musi udostępnić
każdemu, kto o to pisemnie poprosi, a udostępnienie musi być natychmiastowe
– w dniu złożenia pisemnego wniosku.

3. Także na usunięcie drzew martwych wymagane jest zezwolenie. Żadne tzw.
‚wyższe racje’, nawet ochrona bezpieczeństwa, nie legalizują usuwania drzew
bez zezwolenia.

4. Aleje są często domem chronionych gatunków porostów, grzybów lub
zwierząt. Przed wydaniem wniosku na zezwolenie na wycinkę drzew, urząd musi
zapewnić oględziny pod tym kątem. Jeżeli wycinanie drzew szkodziłoby
gatunkom chronionym, wymaga dodatkowego zezwolenia RDOŚ lub GDOS. Wydanie
takiego zezwolenia, przynajmniej wg interpretacji GDOŚ wyrażanej w decyzjach
odwoławczych, wymaga skrupulatnej analizy, m. in. odniesienia niszczonych
częsci populacji do populacji w calej alei (zarządca drogi musi np.
przedstawić inwentaryzację lichenologiczną calej alei), rozważenia rozwiązań
aletrnatywnych dla poszczególnych drzew itp. Znalezienie gatunku chronionego
nie rozważanego wcześniej w postępowaniu może być przesłanką do wstrzymania
wycinki drzew, nawet już prowadzonej, i do wznowienia postępowania o
zezwolenie na wycinanie drzew.

5. Organizacja społeczna może prosić o prawo strony w postępowaniach dot.
wycinki drzew i odstępstw o ochrony gatunkowej, powołując się na art. 31
KPA.

6. Ogławiać koron starych drzew w alejach nie wolno (art. 82 ust. 1a ustawy
o ochr. przyr.).

7. Brońmy starych alei, ale także sadźmy nowe, to jedyna droga żeby trwale
były elementem krajobrazu.

fot.sxc.hu