Chiropterologiczna Baza Danych województwa świętokrzyskiego

Obszar województwa świętokrzyskiego jest wciąż bardzo słabo poznany pod kątem występowania gatunków nietoperzy  i ich zagęszczeń. Poza obszarami gdzie znajdują się jaskinie oraz na terenach niektórych obszarów Natura 2000 niemal brak jest jakich kolwiek doniesień. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o publikacje.

 

W związku z tym ekoekspertyzy.pl rozpoczynają własny projekt gromadzenia danych dotyczących występowania nietoperzy we wszystkich okresach fenologicznych na terenie woj. świętokrzyskiego. Wiąże się to z podjęciem badań detektorowych w kilku wytypowanych punktach regionu. Na początek badania będą prowadzone w 4 punktach:

– obszar Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”

-okolice zbiornika Cedzyna

– okolice obszaru Natura 2000 „Przełom Lubrzanki”

– północne peryferia Kielc.

Tak wybrane lokalizacje pozwolą na zebranie danych dla następujących siedlisk: leśnego, związanego z lustrem wody, nadrzecznego i miejskiego.

 

W sezonach 2010/2011 wykonano ponad 100 nasłuchów i zebrano ponad 250 zapisów ultradźwięków w postaci sonogramów w północnej części województwa, centralnej i południowej. Uzyskano w ten sposób obraz frekwencji i zagęszczeń dla 8 gatunków nietoperzy. Dane zbierano w siedliskach: polno-łąkowym i leśnym oraz podmiejskim.

 

Opisane przedsięwzięcie pozwoli zbudować obraz składu jakościowego, wysokość zagęszczeń oraz dynamikę przelotu poszczególnych gatunków nietoperzy. Powstanie też mapa obrazująca stopień zbadania terenu oraz ilustrująca, które obszary należą do wrażliwych ze względu na planowanie inwestycji budowlanych.

Projekt zakłada realizację dwóch celów:

1. racjonalne wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej i zasobów środowiska pod inwestycje  budowlane w tym energetyczne tak aby zminimalizować potencjalną szkodę środowiskową;

2. poszerzyć stan wiedzy na temat chiropterofauny województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy zainteresowanych chiropterologów do współpracy.

 

www.ekoekspertyzy.pl