Konferencja z okazji Roku Nietoperza

Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich badaczy i zajmujących się ochroną nietoperzy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-16 listopada 2012 r. Impreza jest organizowana z okazji międzynarodowego Roku Nietoperza.

Rok Nietoperza, ogłoszony przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) oraz Porozumienie o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS, jest dość nietypowy – trwa bowiem dwa lata (2011-2012).

Wstępny program konferencji

15 listopada 2012 r. – wystąpienia przedstawicieli administracji

     9:30–10:00 – rejestracja uczestników

10:00–10:10 – Powitanie ze strony przedstawiciela Ministerstwa Środowiska

10:10–10:30 – Prezentacja działań Polski w ramach Porozumienia EUROBATS (Monika Lesz – Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody)

10:30–11:00 – Działania w ramach GDOŚ i RDOŚ-ów na rzecz ochrony nietoperzy (Andrzej Langowski – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000)

11:00–11:30 – Zasady pozyskiwania środków na projekty dot. ochrony  przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy (Marta Wronka – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Ochrony Przyrody)

     11:30–11:45 – kawa/herbata

11:45–12:15 – Państwowy Monitoring Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy (Dorota Radziwiłł – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański i PTOP „Salamandra”)

12:15–12:45 – Najlepsze praktyki w zakresie ochrony nietoperzy w Polsce (Anna Błocka, Łukasz Porębski – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych)

     12:45–13:30 – obiad

13:30–14:00 – Działania na rzecz ochrony nietoperzy podejmowane przez Lasy Państwowe (Małgorzata Czyżewska – Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych)

14:00–15:00 – Dyskusja i podsumowanie

     15:00 – 15:25 – kawa/herbata

16 listopada 2012 r. – wystąpienia przedstawicieli jednostek naukowych i organizacji
pozarządowych

10:00–10:30 – Funkcjonowanie populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus w Karpatach Zachodnich (Korneliusz Kurek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)

10:30–11:00 – Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – problemy, szanse i wyzwania (Robert W. Mysłajek – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”)

11:00–11:30 – Śmiertelność nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce (Tomasz Gottfried – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”)

     11:30–11:45 – kawa/herbata

11:45–12:15 Preferencje siedliskowe mopka Barbastella barbastellus w okresie rozrodu w odniesieniu do metodyki monitoringu gatunku (Iwona Gottfried – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Behawioralnej)

12:15–12:45 – System inwentaryzacji i monitoringu nietoperzy na terenach chronionych na podstawie odłowów sieciami (parki narodowy, rezerwaty) (Kseniia Kravchenko – Uniwersytet Wrocławski, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii)

     12:45–13:30 – obiad

13:30–14:00 – Reakcja kolonii rozrodczej mroczków późnych Eptesicus serotinus na oświetlenie wylotu z kryjówki (Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara – Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Ekologicznych)

14:00–15:00 – Dyskusja i podsumowanie

     15:00–15:25 – kawa/herbata