Co dalej z drzewami?

Sejm przyjął  ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym procedur usuwania drzew. Przyjęte przez Sejm rozwiązania są następujące:

– Pozostaje możliwość wycinki bez zezwolenia drzew do 50 cm obwody na wys. 130 cm (a topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – do 100 cm).

– Pozostaje możliwość wycinki bez zezwolenia dowolnych drzew „w celu przywrócenia gruntu do użytkowania rolniczego”.

– Osoba fizyczna przed wycięciem drzewa (ale nie krzewu!) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą zgłasza zamiar gminie; gmina w ciągu 14 dni przeprowadza oględziny i w ciągu kolejnych 14 dni może wnieść sprzeciw – ale tylko jeśli drzewo podpada pod wymóg uzyskania zezwolenia, jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń, jest w parku narodowym, krajobrazowym OchK lub obszarze Natura 2000.  Nie ma możliwości sprzeciwu ze względu np. na występowanie gatunków chronionych ani na położenie w „gminnej” formie ochrony przyrody. W ciągu 6 miesięcy Minister określi rozporządzeniem kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody, spełnienie tych kryteriów wówczas będzie mogło być także motywem sprzeciwu. Sprzeciw gminy wobec zgłoszenia nie wyklucza następnie uzyskania zezwolenia na usunięcie takiego drzewa w trybie decyzji.

– W przypadku uzyskania w ciągu 5 lat pozwolenia na budowę związaną z działalnością gospodarcza w miejscu gdzie usunięto drzewo – pobiera się opłatę za usunięcie drzewa.

– Likwidacja uprawnień dla gmin do ustalania uchwałami własnych zwolnień i stawek za usuwanie drzew.

– Powrót do centralnego ustalenia stawek za usunięcie drzewa przez Ministra.

– Przywrócenie uzgodnienia z RDOŚ usuwania drzew z alei przydrożnych.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

W wypowiedziach w dyskusji klub Kukiz 15 oraz Republikanie byli za utrzymaniem obecnych przepisów, PO i Nowoczesna głosowały przeciw ustawie ponieważ grupy ich posłów zgłosiły własne propozycje.

 

Sejm odrzucił projekt grupy posłów PO zakładający powrót do przepisów sprzed 31.12.2016

 

Sejm odrzucił także projekt grupy posłów Nowoczesnej, zakładający:

– wprowadzenie nowej formy ochrony przyrody – zieleni chronionej, obejmującej „pojedyncze drzewa i krzewy, ich skupiska lub kępy o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, zasługujące na ochronę ze względu na rolę w redukcji zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub temperatury powietrza, znaczenie estetyczne, znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej lub funkcje rekreacyjne świadczone ludności”. Zieleń chroniona miałby być ustanawiana uchwałą rady gminy i  pociągać za sobą możliwość wprowadzenia zakazów jak dla innych gminnych małych form ochrony przyrody (np. pomnika przyrody lub użytku ekologicznego).

– skrócenie o połowę dyrektorowi parku narodowego / RDOS terminu uzgodnienia na usunięcie drzewa z terenu ochrony krajobrazowej w parku narodowym / rezerwacie przyrody, pod rygorem milczącego uzgodnienia;

– obowiązkowe nasadzenia zastępcze lub przesadzenie drzewa, w przypadku zezwalania na usuwanie drzewa;

– ograniczenie rozmiarów, poniżej których drzewa mogłyby być usuwane bez żadnego zezwolenia;

– ograniczenie prawa osób fizycznych do usuwania, na cele nie związane z działalnością gospodarczą, drzew bez żadnego zezwolenia – tylko do topoli, wierzb, kasztanowców,  klonów jesionolistnych i srebrzystych, akacji oraz platanów, w skupieniach <50m2;

– znaczne obniżenie opłat za usuwanie drzew.