Minister Środowiska chce zawiesić polowania na zające i kuropatwy

Jak podał serwis Ministerstwa Środowiska:

W Polsce żyje coraz mniej zajęcy i kuropatw! Jedyny sposób na ratunek i
odbudowanie ich populacji to zakaz polowań na te zwierzęta obowiązujący
przez cały rok. Minister Środowiska przygotował w tej sprawie projekt
rozporządzenia.

W 2010 r. w Polsce było dwukrotnie mniej zajęcy niż w 1991 roku, a kuropatw
2,5 raza mniej! Tak drastyczny spadek spowodowany jest głównie
nieodwracalnymi zmianami w środowisku, w którym żyją te zwierzęta.

Projekt rozporządzenia trafi wkrótce do konsultacji społecznych i
międzyresortowych. Zagwarantuje on zającom i kuropatwom pełną ochronę.
Wprowadzenie moratorium dałoby im status zwierząt łownych objętych ochroną
cały rok. Dzięki temu możliwy będzie ratunek dla tych gatunków i stopniowy
wzrost liczebności ich populacji.

Minister Andrzej Kraszewski uzasadniając inicjatywę:
– Zające i kuropatwy to tradycyjni mieszkańcy polskich łąk i lasów.
Przyrodnicy biją na alarm i ostrzegają, że oba te gatunki mogą już niedługo
zniknąć z naszego krajobrazu. Dlatego musimy podjąć zdecydowane działania i
zakazać polowań na zające i kuropatwy. Polska przyroda i zwierzęta
wyróżniają nas na tle innych państw europejskich, dlatego musimy chronić
nasze dobro. Chcę, żeby rozporządzenie jak najszybciej weszło w życie"

Nowe rozporządzenie zmieniłoby obowiązujące na mocy rozporządzenia Ministra
Środowiska z 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na
zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 i Nr 163, poz. 1303) przepisy o
dozwolonym polowaniu na zające i kuropatwy.

Minister środowiska, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa jest uprawniony do określenia w drodze rozporządzenia okresów
polowań na zwierzęta łowne (po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony
Przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego) na podstawie Prawa łowieckiego
(art. 44 ust.1 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz. U. z
2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm).

W Polsce jest 31 gatunków zwierząt łownych. Moratorium na polowania (=
całoroczny okres ochronny) obowiązuje w odniesieniu do łosia.

 

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników