Niemcy wyznaczają dzikie obszary

Niemiecki Urząd ds. Ochrony Przyrody (BfN – Bundesamt fur Naturschutz) opublikował kryteria wyznaczania „obszarów dzikich”, które zgodnie z niemiecką Strategią Ochrony Różnorodności Biologicznej powinny do 2020 r. zajmować 2% terytorium Niemiec:

https://www.bfn.de/qkriterien_wildnisgebiete.html

 

Obszary, które mają się składać na te 2% powinny mieć trwałą podstawę prawną i być odpowiednio zarządzane, a ochrona naturalnych procesów powinna należeć do formalnie ustalonych celów ich ochrony. Mogą być to także obszary prywatne, gdy taka jest wola ich właściciela, i gdy zostanie zagwarantowane że desygnacja jako „obszaru dzikiego” jest trwała. Powinny mieć co najmniej 1000 ha każdy, dla lasów lęgowych, torfowisk i ekosystemów brzegu morskiego dopuszcza się próg 500 ha . W szczególnych przypadkach obszary leśne o wielkości 500-1000 ha także mogą być uznane (np. strefy ochrony ścisłej w parku narodowym).Mniejsze obszary nie będą zaliczane na poczet celu 2%, ale mogą mieć znaczenie dla  spełnienia innych celów, np. co najmniej 5% lasów wyłączonych z użytkowania. Granice obszarów powinny być dostosowane do uwarunkowań przyrodniczych, w szczególności powinny one być zwarte i ciągłe. W ciągu 5 lat dla każdego obszaru powinien być sporządzony plan zarządzania, aktualizowany co 10 lat.

Ochrona obszarów powinna zakładać kształtowanie ich przez naturalne procesy. Jednak, na części terenu dopuszcza się początkowe ingerencje w celu naprawy zniekształceń antropogenicznych lub usunięcia elementów infrastruktury. Mogą one być realizowane w 10-letnik okresie od desygnacji „obszaru dzikiego”, a wyjątkowo w ciągu 30 lat, założeniem musi być jednak docelowe ich wygaszenie. W obszarze dzikim nie może być stale zamieszkałych budynków. W obszarach dzikich nie może być realizowane wędkarstwo ani rybactwo, ani też typowe polowa nie, choć w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych w planie zarządzania i monitorowanych, dopuszczalne jest zarządzanie populacjami zwierzyny w zakresie niezbędnym dla uniknięcia szkód na obszarach rolnych i leśnych w sąsiedztwie.

 

W serwisie BfN  (https://www.bfn.de/0311_publikationen.html#c157994) dostępne są także publikacje BfN poświęcone szczegółowym uwarunkowaniom wdrażania „celu 2%”, zagadnieniu „obszary dzikie a sieć Natura 2000” itp.

Fot. Łukasz Misiuna. Puszcza Białowieska