Ogłoszono plan „środowiskowych” wydarzeń na okres polskiej prezydencji w UE

GDOŚ na swojej stronie internetowej ogłosiła program konferencji i
seminariów, jakie chce zorganizować w ramach polskiej prezydencji w UE.

Więcej na: stronach GDOŚ

Do najważniejszych planowanych wydarzeń należeć będą:

 1. Planowanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
  • typ spotkania: konferencja ministerialna (CFR-MIM)
  • data i miejsce wydarzenia: 21-22 listopada 2011 r.

  Warszawa Celem konferencji ma być
  przedyskutowanie wybranych metod ochrony różnorodności biologicznej i
  wypracowanie konkluzji, które pomogłyby zwiększyć efektywność tych metod.
  Zostaną zaprezentowane doświadczenia i najlepsze praktyki z państw
  członkowskich UE pozwalające ocenić jak właściwe planowanie przestrzenne
  może zwiększyć skuteczność ochrony przyrody.

 2. Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej z połączonym
  spotkaniem dyrektorów ds. ochrony przyrody i lasów.

  • typ spotkania: konferencja ministerialna (CFR-MIM)
  • data i miejsce wydarzenia: 27-30 września 2011 r. Białowieża

  Wydarzenie organizowane jest
  przy współpracy Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony
  Środowiska. Jego szeroki zakres odpowiada podstawowym priorytetom
  środowiskowym Unii Europejskiej na przyszłe lata, tj. ochronie różnorodności
  biologicznej i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu. W tym kontekście
  omawiana będzie tematyka gospodarki zasobami leśnymi jako czynnik mający
  znaczący wpływ na klimat i różnorodność biologiczną.

 3. Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów związanych z ochroną
  środowiska.

  • typ spotkania: konferencja / warsztat (WSH)
  • data i miejsce wydarzenia: 6-9 września 2011 r. Kraków

  Spotkanie będzie dotyczyło wdrażania zapisów Dyrektywy INSPIRE w zakresie
  tematów związanych z obszarami chronionymi, regionami biogeograficznymi.
  Biorąc pod uwagę zróżnicowaną strukturę instytucji zajmujących się
  zarządzaniem na obszarach chronionymi w Europie, ważne jest aby w spotkaniu
  uczestniczyli przedstawiciele państw, eksperci, którzy w praktyce zajmują
  się tą tematyką.

 4. Relacje pomiędzy EIA i SEA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
  bioróżnorodności oraz właściwego gospodarowania wodami

  • typ spotkania: seminarium (SEM)
  • data i miejsce wydarzenia: 27-28 października 2011 r. Sopot
  • zakres i cel spotkania: seminarium „Baltic Sea”, które będzie się składało się z:
   • Części sprawozdawczo-informacyjnej (Espoo Cases 2010-2011). Celem tej części
    seminarium będzie wymiana praktycznych informacji oraz dobrych praktyk
    pomiędzy uczestnikami spotkania w zakresie stosowania Konwencji z Espoo dla
    planowanych inwestycji realizowanych w regionie Morza Bałtyckiego oraz w
    przypadku stosowania Protokołu Strategicznego.
   • Części referatowo-dyskusyjnej: W ramach tej części seminarium przewidziana
    jest sesja referatowa, w ramach której prelegenci (w szczególności delegaci
    Państw biorących udział w seminarium) przedstawią referaty dotyczące ich
    doświadczenia w zakresie procedur EIA i SEA. Referaty zostaną podzielone
    tematycznie na dwie kategorie:

    • ochrona bioróżnorodności
    • gospodarka wodna.

Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników