OTOP ma już 20 lat!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) – organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją – obchodzi właśnie 20-lecie swojego istnienia.

OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

 

Raniuszek

Od 20 lat w logo OTOP, projektu Jerzego Desselbergera, jest raniuszek.

Fot. Cezary Korkosz

Historia powstania OTOP zaczęła się w maju 1990 r. Grupa polskich ornitologów uczestniczyła wówczas w warsztatach na temat ochrony ptaków i ich siedlisk organizowanych w Wielkiej Brytanii przez Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB). Właśnie wtedy narodziła się idea powołania analogicznej organizacji w Polsce. Pomysł opisano w liście, który w sierpniu tego samego roku rozesłano do głównych ośrodków ornitologicznych w kraju.

W styczniu 1992 roku rozpoczęto przyjmowanie członków – dzisiaj jest ich w OTOP około 4000. Działalność OTOP wspiera rzesza kilkunastu tysięcy wolontariuszy i sympatyków, bez których skuteczna ochrona gatunków i siedlisk ptaków byłaby niemożliwa. Przez 20 lat z instytucji zatrudniającej dwie osoby w dwóch wynajętych pokojach – OTOP stał się organizacją, w której
w kilku biurach w Polsce pracują 44 osoby.

Jednym z największych osiągnięć OTOP było wskazanie w Polsce ostoi ptaków o randze europejskiej
i międzynarodowej (IBA), które zostały – po akcesji Polski do Unii – włączone w sieć obszarów Natura 2000. Było to wdrożenie nowej formy ochrony przyrody. Wyznaczono wówczas 141 IBA, z których początkowo włączono do N2K 72. Ostatecznie pełną listę 141 IBA z listy OTOP uwzględniono w 2009 roku.

Kolejne ważne osiągnięcie OTOP to uruchomienie w 2001 roku Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych na wzór programu brytyjskiego. Obecnie, po 11 latach, jest to gigantyczny program rządowy, część platformy Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ, realizowany przez kilka NGO’sów. Na początku realizowany był przez 100 obserwatorów, teraz jest to kilka projektów monitoringowych obsługiwanych przez ponad 300 wolontariuszy ze strony OTOP.

 

Jednym z najważniejszych programów OTOP jest projekt ochrony wodniczki, najbardziej zagrożonego ptaka śpiewającego Europy kontynentalnej. Jest to największy w Polsce projekt ochrony gatunkowej, finansowany z unijnego funduszu Life.

OTOP, razem z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, włączył się w – zakończoną sukcesem w roku 2009 – kampanię przeciwko budowie trasy Via Baltica przez Dolinę Rospudy i inne ważne ostoje ptaków w północno-wschodniej Polsce. Obecnie OTOP stara się o lepsze lokalizacje lotnisk na Podlasiu i koło Warszawy, bierze udział w dyskusji na temat budowy zapory w Nieszawie, popiera także działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i inicjatywę obywatelską „Oddajcie Parki Narodowi”.

Więcej informacji:

Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

0-500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Po 20 latach istnienia OTOP to:

  • Ponad 800 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody

  • 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń

  • 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem

  • 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”

  • 800 wolontariuszy

  • 4.000 członków

  • 10.000 zadeklarowanych sympatyków

  • 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl