Pola tętniące życiem

Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” to projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wartości przyrodniczej terenów rolniczych Polski oraz propagowanie działań prowadzących do jej zachowania”.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez podkreślenie znaczenia przyrody rodzimych obszarów wiejskich na tle innych krajów europejskich, jej wartości niematerialnej oraz ekonomicznej; pokazywanie jej piękna i różnorodności; zaciekawienie odbiorcy biologią i ekologią gatunków związanych z terenami rolniczymi; ukazywanie elementów krajobrazu oraz sposobów gospodarowania umożliwiających ich zachowanie.
Aby dotrzeć  z wiedzą do mieszkańców terenów rolniczych będą  przede wszystkim prowadzone działania  przez tzw. „animatorów lokalnych” w poszczególnych powiatach. W ramach projektu wydane zostaną broszury edukacyjne, pakiet edukacyjny dla nauczycieli i film przyrodniczy. Biorąc udział w lokalnych festynach, organizując autorskie wydarzenia, pokazy filmów, prowadząc lekcje pokazowe, przy pomocy ww. wydawnictw animatorzy będą promowali wśród społeczności lokalnej wiedzę na temat przyrody krajobrazu rolniczego oraz możliwości jej zachowania. Planujemy także podjąć działania skierowane do szerszego grona odbiorców poprzez zdobywanie patronatów medialnych w gazetach o zasięgu wojewódzkim, emisję filmu przyrodniczego pokazującego piękno przyrody krajobrazu rolniczego w telewizjach wojewódzkich, prezentowanie wystawy profesjonalnych zdjęć przyrodniczych; organizowanie akcji ogławiania wierzb.
Głównym założeniem jest idea że poprzez przeprowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych uda się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie POSTAW i w podejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.
Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na terenie województwa świętokrzyskiego w kompanię Pola tętniące życiem zaangażowali się również członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody z Kielc. Ludwik Maksalon, Piotr Dębowski oraz Łukasz Tomasik będą prowadzić zajęcia oraz propagować idee projektu w powiatach: skarżyskim (PD), kieleckim i ostrowieckim (ŁT), buskim oraz włoszczowskim (LM).
W ramach prowadzonego projektu odbyło się już kilka ciekawych plenerowych imprez m.in.: prezentacja tematyki projektu na Święcie Truskawki w Bielinach czy wycieczka krajoznawczo-dydaktyczna do Ubyszowa dla uczniów szkoły podstawowej w Bliżynie.