Pomóż ochronić Ostoję Wierzejską obszar Natura 2000

Kilkakrotnie pisaliśmy o złożonej sytuacji w jakiej  znajduje się Ostoja Wierzejska ze względu na liczne prowadzone i planowane inwestycje.

Przypomnę, że Ostoja Wierzejska to podkielecki obszar Natura 2000 o powierzchni 224 fa, gdzie przedmiotem ochrony jest bór jodłowy. Na etapie planowania obszaru nie znalazły się w jego granicach szczególnie cenne miejsca z siedliskami i gatunkami N2000. Pierwotnie obszar miał mieć 700ha. Dziś wiemy co było przyczyną powołania obszaru w karłowatej formie. Realizacja takich inwestycji jak rozbudowa trasy S7, budowa gazociągu, hali sportowej, gospodarka leśna, budowa linii wysokiego napięcia wymagały aby na etapie planowania obszar był na tyle mały i tak zlokalizowany żeby nie zachodziła potrzeba prowadzenia procedur środowiskowych lub żeby wątpliwości przyrodników i ich argumenty miały niewielką moc.

Do tej pory zajmując się Ostoją Wierzejską udało się:

  • przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe zespołu ptaków boru jodłowego;
  • przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe składu gatunkowego sów w lasach wierzejskich;
  • przeprowadzić badania występowania rzadkich gatunków bezkręgowców, grzybów i roślin;
  • wykonano wstępne rozpoznanie składu gatunkowego nietoperzy;
  • dwa lata z rzędu prowadzono projekty czynnej ochrony różnorodności gatunkowej na „polanach wierzejskich”;
  • zorganizowano w sierpniu br. sympozjum i obóz naukowy na terenie Ostoi w którym wzięło udział kilkunastu specjalistów przyrodników z całego kraju. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął Marszałek województwa świętokrzyskiego;
  • opracowano i wydano drukiem album o walorach przyrodniczych Ostoi;
  • Stowarzyszenie M.O.S.T. zostało stroną w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy dla jednej z łąk w związku z planami budowy hali widowiskowo sportowej u granic obszaru;
  • przeprowadzono cykl spotkań promujących wiedzę o obszarze wśród mieszkańców gminy Masłów i uczniów kieleckich szkół;

Obecnie wraz z Anną Benicewicz-Miazga opracowaliśmy plakat promujący Ostoję Wierzejską.

Wszystkie te działania wymagają istotnych nakładów organizacyjnych i finansowych.  Zapraszamy osoby fizyczne i przedsiębiorców do rozważenia możliwości wsparcia naszych projektów, bez realizacji których obszar ten w nieodległym czasie ulegnie degradacji i utraci swoje walory.

Kontakt: biuro@ecopress.pl