Rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami przyrody”

Studia przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat). Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji eksperta ochrony przyrody. Jest to specjalista z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, posiadający znajomość aktualnych przepisów prawnych z tego zakresu, uczestniczący w procedurach zarządzania zasobami przyrody w różnych instytucjach w charakterze doradcy i praktyka, który potrafi zapobiegać i rozwiązywać problemy na styku działalność gospodarcza – środowisko naturalne.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Zdobyta wiedza umożliwi właściwe gospodarowanie zasobami przyrody oraz zarządzanie obszarami chronionymi (szczególnie obszarami Natura 2000). Wiedza ta przydatna będzie nie tylko w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, ale w większości przedsiębiorstw w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycjami. Umiejętności nabyte podczas trwania studiów pozwolą właściwie zarządzać zasobami przyrody na wszystkich szczeblach administracji państwowej (głównie w samorządach miast i gmin), a także przydatne będą pracownikom lasów państwowych, nauczycielom i ekologom.

Absolwenci będą w pełni przygotowani do samodzielnego tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych. Ponadto, otrzymają przygotowanie do opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, waloryzacji, a także ekspertyz przyrodniczych do planu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Umiejętność negocjacji społecznych, pozwoli pełnić funkcję mediatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska.

Ukończenie studiów:

Na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów w zakresie zarządzania zasobami przyrody. Dokumentuje ono przygotowanie absolwenta do pracy w służbach ochrony przyrody, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, lasach państwowych oraz pełnienia funkcji doradcy rolno-środowiskowego.

Program studiów:

Program obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

Blok A – Wybrane zagadnienia z ekologii

 1. Ekosystemy, populacje i biocenozy
 2. Równowaga ekologiczna i homeostaza w przyrodzie
 3. Bioróżnorodność

Blok B – Degradacja środowiska

 1. Zagrożenia środowiska jako wynik antropopresji
 2. Monitoring środowiska
 3. Inwazje, wymieranie gatunków i zanikanie ekosystemów
 4. Projekty renaturyzacji, restytucja ekosystemów, siedlisk i populacji
 5. Oddziaływanie zanieczyszczeń na biologię gleby

Blok C – Ochrona przyrody i środowiska

 1. Europejski System Natura 2000
 2. Ekonomiczne aspekty w ochronie przyrody
 3. Prawne aspekty ochrony przyrody
 4. Obszary chronione – praktyczne rozpoznawanie siedlisk i gatunków (Wisła i Poleski Park Narodowy – ćwiczenia terenowe)

Blok D – Zarządzanie środowiskiem

 1. Programy rolno-środowiskowe
 2. Formy ochrony przyrody oraz procedury tworzenia programów zarządzania ochroną obszarów Natura 2000
 3. Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 4. Systemy zarządzania środowiskiem i standardy jakości środowiska

Blok E – Aspekty społeczne w zarządzaniu zasobami przyrody

 1. Etyka ekologiczna
 2. Negocjacje społeczne w rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych – podstawy metodologiczne, warsztaty
 3. Edukacja pro-środowiskowa
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty należy składać do końca października 2010 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Zasady przyjęć:

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 3. dwie fotografie
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. dowód opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, opłata wpisowa nie ulega zwrotowi.
 6. zobowiązanie o pokryciu kosztów kształcenia.
Data rozpoczęcia zajęć:

listopad 2010 r.

Opłata za semestr:

1600 PLN

Numer konta: 37 1030 1999 2401 6670 0013 1201

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk i Ziemi UMCS
Adres: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537 52 16, 537 52 15
faks: (81) 537 54 14
e-mail: binoz@umcs.lublin.pl

oraz Kierownik Studiów dr hab. Małgorzata Cytryńska
tel.: (81) 537 50 50
e-mail: cytryna@poczta.umcs.lublin.pl

Źródło: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej