Społeczeństwo EU wobec ochrony przyrody – wyniki sondażu

Komisja Europejska opublikowała wyniki europejskego badania opinii
publicznej na temat różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_379_sum_en.pdf

Według badania:

44% obywateli UE wie, co to jest „różnorodność biologiczna”. 30% słyszało o
tym, ale nie wie co to, a 26% w ogóle o tym nie słyszało.

Za główną przyczynę problemu obywatele UE uznają zanieczyszczenia i
katastrofy przemysłowe (w duże znacznenie tych czynników wierzy 95%
respondentów). Tylko ok. połowy respondentów uważa, że duże znaczenie ma
zajmowanie „naturalnej przestrzeni”.

Zdecydowana większość (80-90%) uważa, ze problem utraty różnorodności
biologicznej (i poszczególne jego aspekty) „jest poważny”

11% wie, co to jest Natura 2000. 73% nigdy o Naturze 2000 nie słyszało.

90% deklaruje, że ochrona przyrody „jest ważna”.

48% uważa, że rozwój gospodarczy niszczący obszary chronione, takie jak
obszary Natura 2000, powinien być zakazany. Dalsze 41% dopuszcza wyjątki dla
przedsięwzięć wynikających z poważnego interesu publicznego pod warunkiem
skompensowania strat przyrodniczych. 9% uważa, że rozwój gospodarczy
powinien mieć priorytet nad przyrodą.

97% podpisuje się pod tezą, że przyroda powinna być chroniona bo jest to
naszym „moralnym obowiązkiem”. Ok. 85% uważa, że powinniśmy chronić przyrodę
ponieważ przeklada się to także na pomyślność ekonomiczną.

65% chce powiększenia sieci obszarów chronionych w Europie.

54-60% akceptuje wydawnaie pieniędzy na wspieranie proprzyrodniczych sposobów
prowadznenia rolnictwa, rybactwa i rybołówstwa.

15% deklaruje zaangażowanie w ochronę przyrody, np. członkostwo w
przyrodniczym NGO, wolontarystyczny udział w przedsięwzięciach ochrony
przyrody itp. 98% deklaruje, że nie śmieci w lesie i nie płoszy zwierząt, a
78% deklaruje się jako „ekokonsumenci”.

W porównaniu z wynikami z 2007 i 2010 r., wszystkie wskaźniki zmieniają się
w kierunku „proprzyrodniczym”.

Sondaż przeprowadzono w czerwcu 2013 r., na reprezentatywnej próbie 26 tys.
obywateli UE (w tym 1000 w Polsce) z liczącej 412 mln osób populacji > 15
lat.
fot. Ł. Misiuna