Sejm i Senat psują art. 37 ustawy o ochronie przyrody

W przedłożonej przez Rząd, a uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzającej zmiany dotyczące ochrony
powierzchni ziemi, przeprowadzone zostały także – nie mające nic wspólnego z
meritum ustawy – zmiany art. 37 ustawy o ochronie przyrody.

Art. 37 obecnie nakazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w
przypadku podjęcia bez odpowiedniej oceny działań mogących znacząco
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nakazanie ich natychmiastowego
wstrzymania i przywrócenia stanu poprzedniego. Podobnie w przypadku działań
sprzecznych z planem ochrony lub planem zadań ochronnych.

Zmiana wprowadza uznaniowość tej regulacji, tj. decyzja nakazująca
wstrzymanie działań i przywrócenie stanu poprzedniego ma być wydawna tylko
„w razie potrzeby”. Ponadto, postępowanie ma być zawieszane w przypadku
równoległego prowadzenia postępowania budowlanego lub szkodowego, do czasu
aż te zostaną załatwione. W praktyce: w miejsce narzędzia o charakterze
„bezwzględnej likwidacji samowoli polegającej na wykonaniu działań bez
odpowiedniej oceny”, art. 37 ma się stać raczej „narzędziem do naprawiania
szkód w obszarze Natura 2000”.

Senat kilka dni temu dodał do ustawy nieoczekiwaną poprawkę, zgodnie z którą
przepis o nakazywaniu wstrzymania i zniwelowania skutków działań sprzecznych
z planem ochrony lub planem zadań ochronnych ma się nie stosować do
inwestycji celu publicznego. Poprawkę poparł reprezentujący Rząd w tej
sprawie minister M. Korolec, a z wypowiedzi w stenogramie wynika, ze ani
Minister ani Senat jej nie zrozumieli. Zgodnie z przedstawianymi
uzasadnieniami, miało chodzić o „działania wynikajace z koniecznych wymogów
nadrzędnego interesu publicznego w przypadku braku rozwiążań
alternatywnych”, a zamiast tego w treści znalazła się „inwestycja celu
publicznego”, co jest zupełnie innym, znacznie szerszym pojęciem. Senacka
poprawka w uchwalonym brzmieniu prowadzi najprawdopodobniej do naruszenia
prawa UE. Podlega ona jeszcze głosowaniu przez Sejm, najprawdopodobniej na
posiedzeniu 9-11 lipca.