Ułatwienia poszukiwania gazu łupkowego w Polsce niezgodne z prawem UE?

Komisja Europejska wystosowała w lipcu 2014 r. do Polski tzw. Pierwsze
Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w sprawie niezgodności z
prawem UE polskich przepisów „upraszczających” poszukiwanie gazu łupkowego,
wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Dokonana w 2013 r. zmiana prawa polskiego wyłączyła istniejącą
wcześniej konieczność uzyskiwania decycji środowiskowej na wiertnicze otwory
poszukiwawcze o głębokości 1000-5000 m zlokalizowane poza obszarami
chronionymi (na obszarach chronionych pozostał wcześniejszy wymóg
uzyskiwania decyzji na otwory głębsze niż 100m), co przedstawiano jako
„uproszczenie mające ułatwić i przyspieszyć poszukiwanie gazu łupkowego”.
Komisja uważa jednak, że to uproszczenie narusza wymogi dyrektywy EIA w
sprawie oceniania oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Letter of Formal Notice to pierwszy etap sformalizowanej,
trójelementowej procedury postępowania w przypadku naruszeń prawa Unii,
która – jeżeli argumenty państwa członkowskiego nie będą przekonujące, a
kwestionowane przepisy nie zostaną zmienione – może prowadzić do
ostatecznego rozstrzygnięcia o istnieniu lub braku naruszenia przez Trybunał
Sprawiedliwości UE.

fot. sxc.hu