„Ochrona” drzew po nowemu

20 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m. in. ustawę o ochronie przyrody w zakresie ochrony drzew. Przepisy o usuwaniu drzew zostały w zasadzie zredagowane od nowa. W szczególności:

Nie będą potrzebne zezwolenia na wycinkę:

– drzew do 25 cm obwodu (topól, wierzb, kasztanowców, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii, platana – do 35 cm);

– drzew z parków narodowych i rezerwatów poza obszarem objętym ochroną krajobrazową; ani na wycinkę drzew wynikająca z planów ochrony , zadań ochronnych lub planów zadań ochronnych;

– podczas akcji ratowniczej;

– drzew lub krzewów gatunków obcych wymienionych w rozporządzeniu Ministra o gatunkach obcych mogących zagrażać;

– złomów lub wywrotów (z pewnymi ograniczeniami);

Znacznie zmniejszono stawki opłat za wycinkę i filozofię ich obliczenia: dotychczas stawka za cm obwodu wzrastała wraz z grubością drzewa, obecnie najwyższa jest za cm obwodu drzewa o obwodzie 100-200 cm, a potem spada (posłowie uznali, że drzewa zbyt stare i grube tracą już swą wartość dla środowiska). O ile przy obwodzie 100-200 cm stawki są tylko nieznacznie niższe od obecnych, to dla drzew grubszych niż 5 m obwodu stawka została obniżona niemal dziesięciokrotnie.

Nie będą naliczane opłaty za usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntu do produkcji rolnej.

Kary za wycinkę będą nakładane albo na właściciela nieruchomości, albo na inny podmiot jeśli działał bez zezwolenia właściciela  (dotychczas można było ukarać tylko właściciela)

Kara będzie dwukrotnością (a nie trzykrotnością) opłaty, z możliwością umorzenia ubogim osobom fizycznym 50% jej wysokości

Usuwanie drzew do 25 cm obwodu, a topól i wierzb – do 35 cm obwodu, dokonywane w ramach utrzymywania wód, nie będzie wymagało nawet zgłoszenia do RDOŚ.