Stanowisko Koalicji “Polska Wolna od GMO” w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie

Poniżej prezentujemy stanowisko Koalicji “Polska Wolna od GMO” w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, będącego obecnie przedmiotem prac Sejmu.

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Przedstawiamy STANOWISKO Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu Ustawy o nasiennictwie. Do Koalicji należy przeszło 420 podmiotów, w tym wiele organizacji. Razem Koalicja liczy kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

W związku z przedłożeniem przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie, Koalicja “POLSKA WOLNA OD GMO” oświadcza, że inicjatywa ta sprowadza się jedynie do przywrócenia stanu prawnego istniejącego przed zawetowaną przez Prezydenta w 2011 roku próbą rządowej nowelizacji tej ustawy polegającej m.in. na usunięciu zapisów o zakazie obrotu i wpisywania do rejestru odmian roślin GMO.

Ustawa w wersji przedłożonej przez Prezydenta RP przywraca przepisy o zakazie wpisu do rejestru i wprowadzania do obrotu nasion odmian roślin GMO na terytorium RP, jednak brak niezbędnych zmian definicji “obrotu” umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion roślin GMO na tzw. “własny użytek” przez plantatorów transgenicznej kukurydzy MON810 powiązanych z koncernami biotechnologicznymi.

W tej sytuacji prezydencki projekt, jest obciążony istotną wadą, która wbrew intencji Autora uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Postulat skutecznego wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO jest głęboko uzasadniony i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy sprzeciwiają się stosowaniu niedoskonałych odmian obecnej generacji roślin transgenicznych w otwartych uprawach polowych oraz żywieniu ludzi i zwierząt. Ten społeczny opór jest w przewadze intuicyjny, z trudem bowiem docierają do opinii publicznej komunikaty o realnych zagrożeniach oraz apele o rozwagę głoszone przez naukowców stanowiących merytoryczne zaplecze naszej Koalicji. Społeczeństwo polskie jest systematycznie dezinformowane przez naukowców obciążonych istotnym konfliktem interesu, a powiązanych z obcymi koncernami biotechnologicznymi, którzy opierając swoje tezy o rzekomym bezpieczeństwie roślin GMO na paranaukowym stwierdzeniu, że “przecież nic się jeszcze nie stało”usiłują ex cathedra autoryzować stosowanie roślin GMO w polskim rolnictwie.

Tymczasem rosnąca liczba naukowych doniesień wskazuje na poważne zagrożenia dla zdrowia i nieodwracalne zniszczenia środowiska jakie może spowodować szerokie stosowanie GMO w systemach otwartych. Takie argumenty w połączeniu z fiaskiem koncepcji tzw. koegzystencji upraw roślin GMO w sąsiedztwie tradycyjnych stanęły u podstaw decyzji 9-ciu krajów europejskich, które zakazały zasiewów GMO chroniąc w ten sposób swoje zasoby naturalne i zwracając się ponownie w stronę rozwoju rolnictwa konwencjonalnego oraz ekologicznych metod produkcji żywności. Uprawy roślin GMO poprzez skażenie biologiczne powodują degradację pól uprawnych rolników polskich naruszając ich konstytucyjne prawa do ochrony własności rolnej.

Na uwagę zasługuje fakt wysoce niedoskonałych i niezwykle kosztownych metod identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem GMO, niepotrzebnie obciążającym społeczeństwo, a służącym jedynie realizacji zysku firmom biotechnologicznym.

Z uwagi na specyfikę polskiego systemu ochrony zasobów rolnych uregulowanie zakazów upraw roślin GMO na poziomie ustawy o nasiennictwie wydaje się być niezbędne. Równocześnie wskazane jest podjęcie przez Polskę intensywnych działań w kierunku naprawy wadliwego systemu prawa o GMO funkcjonującego w Unii Europejskiej.

Dlatego Koalicja “POLSKA WOLNA OD GMO” apeluje do Pana Prezydenta o uzupełnienie tekstu proponowanej ustawy o przepisy zakazujące sprowadzania nasion roślin GMO na tzw. “własny użytek”.

Pragniemy także poinformować, że analogiczne wystąpienie ze wskazaniem na konieczność wprowadzenia w/w zmian było załącznikiem do apelu do Prezydenta o zawetowanie ustawy o nasiennictwie przesłanego przez Koalicję w dniu 2 lipca 2011 roku. Propozycja wprowadzenia poprawek (uzgodnionych z opozycją w trakcie debaty sejmowej nad próbą nowelizacji ustawy o nasiennictwie w 2011 r.) została zignorowana przez Kancelarię Prezydenta RP. Efektem tego jest pominięcie istotnych zapisów w obecnym przedłożeniu, co umożliwi dalsze naruszanie zakazów obrotu przez dystrybutorów nasion GMO penetrujących polski rynek rolny. Wpada też wspomnieć, że obecny projekt prezydencki powstał bez żadnych konsultacji ze środowiskami przeciwników GMO.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że niepokoją nas utrzymane w obecnym projekcie zapisy dotyczące ograniczenia dostępu do nasion regionalnych i tak np. dla rzepaku limit ten wynosi 0,3%… oraz rezygnacja z opinii Komisji do spraw rejestracji odmian na rzecz jednoosobowej decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Utrzymanie puli genowej (resztek) polskich odmian roślin uprawnych i zabezpieczenie dostępu do rodzinnego materiału siewnego leży bowiem w strategicznym interesie narodowym, ze względu na konieczność zapewnienia suwerenności żywieniowej Polski.

Z poważaniem,
Komisja Sterująca Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO”
Paweł Połanecki, niezależny ekspert
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia “Polska wolna od GMO”
dr inż. Roman Andrzej Śniady

za Komisję Sterującą,
z upoważnienia
dr inż. Roman Andrzej Śniady

Warszawa/Wrocław, styczeń 2012 r.

Do wiadomości:
1. Ewa Kopacz  –  Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
2. Bogdan Borusewicz  –  Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Krzysztof Jurgiel  –  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? Sejm RP
4. Jerzy Mieczysław Chróścikowski  –  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Senat RP

Źródło: http://gmo.net.pl

fot.sxc.hu