Stanowisko pięciu organizacji w sprawie GMO

Polscy rolnicy reprezentujący forum niżej podpisanych organizacji rolniczych ze zrozumieniem przyjmują decyzję Pana Prezydenta dotyczącą zawetowania ustawy o nasiennictwie

. Z zadowoleniem również przyjmujemy deklarację, że w przypadku przyjęcia weta przez Parlament, Pan Prezydent skieruje do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie bez kontrowersyjnych zapisów dotyczących GMO. Uważamy, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, ze względu na dostosowanie polskich przepisów dotyczących nasiennictwa do przepisów unijnych.

Jednocześnie należy podkreślić, że polscy rolnicy oczekują stabilnej i przewidywalnej polityki dotyczącej nowoczesnych technologii w rolnictwie. Unia Europejska po przeprowadzeniu badań naukowych oraz szczegółowej oceny bezpieczeństwa dopuściła stosowanie komponentów paszowych GMO jak również uprawę zatwierdzonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych tzn. kukurydzy i ziemniaka. W tym zakresie obecnie obowiązujące polskie prawo dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu materiału siewnego GMO, jak również zakazu stosowania pasz GMO (którego wejście w życie odłożono w czasie) jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym mamy nadzieję, że Parlament przyjmie w niedługim czasie, ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w której zostaną uregulowane wszystkie kwestie związane z GMO jak również zniesione zostaną wspomniane zakazy dotyczące GMO.

Zgadzamy się z opinią Pana Prezydenta, że w sprawie nowej ustawy powinna zostać przeprowadzona debata publiczna, aby przedstawić społeczeństwu wyniki wiarygodnych badań naukowych dotyczących GMO. Informujemy, że badania nad GMO były również przeprowadzone w Polsce przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, które prezentując wyniki tych badań stwierdziły jednoznacznie, że wykluczają negatywny wpływ paszy GMO na zdrowie karmionych nią zwierząt.

Deklarujemy nasz udział w debacie, podczas której chętnie przedstawimy nasze stanowisko w zakresie stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie. Mamy nadzieję, że polskie przepisy prawa w tym zakresie będą zgodne z regulacjami unijnymi i zagwarantują nam prawo wyboru technologii, którą chcemy stosować na swoich polach oraz zapewnią takie same warunki, jakie mają rolnicy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. To my rolnicy odpowiadamy za dostarczenie polskiemu konsumentowi bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, przy niskich cenach, ponosząc pełną odpowiedzialność za produkty oraz ryzyko ekonomiczne z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

Adam Koryzna Prezes Stowarzyszenia „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”, Tadeusz Michalski Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Stanisław Barnaś Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Stanisław Kacperczyk Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Wiesław Gryn Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego

Źródło:AgroNews

Fot.sxc.hu