Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego – rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej – jest corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku przypada dodatkowo okrągła, 40-ta rocznica podpisania Konwencji.Tegoroczny Dzien Mokradeł jest obchodzony pod hasłem "Lasy dla wody i mokradeł" (w związku z proklamowaniem przez ONZ roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów). W weekend, 6 lutego, w Warszawie na Wydziale Biologii UW odbędzie się organizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł sesja popularnonaukowa. Jej program można znaleźć na www.bagna.pl Klub Przyrodników uczci Dzień Mokradeł wystosowaniem, w najbliższym czasie, serii wystąpień do różnych instytucji od których zalezy ochrona mokradeł w Polsce – przypomnimy np. o potrzebie rozszerzneia listy polskich obiektów Ramsar, a także o potrzebie praktycznego wdrożenia w Polsce ważnych rezolucji i rekomendacji – aktów wykonawczych Konwencji.

Konwencja Ramsarska

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, podpisana została w Ramsarze w dniu 2 lutego 1971 r. Dotychczas ratyfikowało ją 160 państw, które wyznaczyły 1912 obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Polska jest stroną konwencji od dnia 22 marca 1978 r. Celem konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, co stanowi wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Zgodnie z Konwencją Ramsarską obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot, torfowisk lub pokryte wodami, zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Strony konwencji, w tym również Polska, zobowiązane są m.in. do wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, wdrożenia planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych oraz w miarę możliwości racjonalne użytkowanie wszystkich mokradeł, a także współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania konwencji. Konwencja Ramsarska jest jedynym układem międzynarodowym w zakresie środowiska poświęconym określonemu typowi ekosystemu – mokradłom, a państwa, które podpisały konwencję reprezentują wszystkie regiony geograficzne naszej planety. Strona Konwencji: www.ramsar.org Więcej po polsku: http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2330/ W Polsce jest, jak dotąd, 13 obszarów ujętych w "spisie Ramsar":

 1. Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno
 2. Rezerwat przyrody Jezioro Karaś
 3. Rezerwat Przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
 4. Rezerwat przyrody Świdwie
 5. Biebrzański Park Narodowy
 6. Słowiński Park Narodowy
 7. Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy
 8. Narwiński Park Narodowy
 9. Poleski Park Narodowy
 10. Wigierski Park Narodowy
 11. Rezerwat przyrody Jezioro Dróżno
 12. Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym

W naszej opinii, lista ta powinna zostać istotnie poszerzona! Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników