Wielkie czyszczenie ścieków

300 mln zł przeznaczy NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych. Środki trafią do gmin, które rozdysponują je wśród swoich mieszkańców.

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił we wtorek Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. Zakłada on budowę w ciągu czterech najbliższych lat ok. 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) oraz prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych.
 
Głównymi odbiorcami programu są właściciele domów, jednak instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST. To one będą decydować, do których odbiorców trafi pomoc.

Wsparcie będą mogli otrzymać przede wszystkim te osoby, które nie mają kanalizacji i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni zbiorczych. Program adresowany jest też do tych, którzy dotychczas nie podłączyli się do już istniejących kanalizacji. W obu przypadkach wystarczy tylko 10 proc. wkładu własnego. Resztę przedsięwzięcia sfinansuje NFOŚiGW.

W sumie do końca 2015 r. na budowę przyłączy i oczyszczalni ścieków Fundusz przeznaczy 300 mln zł, z czego 150 mln zł zostanie przeznaczonych na podłączenia, a 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków. NFOŚiGW będzie udzielać gminom dotacji i pożyczek na przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne. Dotacja wyniesie do 45 proc. kosztów inwestycji, kolejne 45 proc. może stanowić niskooprocentowana (3,5 proc.) pożyczka.

Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Szczegóły programu: www.nfosigw.gov.pl

Źródło: samorzad.pap.pl
Fot. sxc.hu