Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił terminy naboru wniosków konkursowych:

Termin naboru wniosków: 01.02.2011 r. – 21.02.2011 r.

Uwaga – o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW (do godz. 15.00 ostatniego dnia składania wniosków).

Alokacja środków w ramach konkursu – 46 000 000,00 zł.

Tematyka priorytetowa konkursu:

a) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa;
b) zmiany klimatu;
c) racjonalne gospodarowanie energią;
d) zachowanie różnorodności biologicznej oraz sieć obszarów chronionych Natura 2000;
e) gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz zakładów termicznego przetwarzania odpadów;
f) ochrona wód i gospodarka wodna.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/terminy-konkursow/