Europejskie lasy mogą pomóc

Komitety Copa-Cogeca wezwały podczas seminarium zorganizowanego pod koniec lutego do wzmocnienia politycznych ram dotyczących lasów, podkreślając korzyści lasów i drewna w walce ze zmianami klimatu oraz w realizacji celów UE w zakresie odnawialnej energii.
Podczas tego seminarium przedstawiono również broszurę podkreślającą międzynarodowy rok lasów.

Seminarium to, organizowane przez Komitety Copa-Cogeca w Brukseli na temat „Europejskie lasy : źródło rozwiązań dla przyszłych wyzwań”, zgromadziło ponad 100 uczestników, przedstawicieli przemysłu leśnego, decydentów politycznych oraz ekspertów wszystkich instytucji europejskich, którzy mogli podzieli się swoimi opiniami i swoją wiedzą.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca, podkreślił: „Lasy oraz inne powierzchnie zalesione pokrywają 44 proc. europejskiego terytorium i odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu, dostarczając jednocześnie wiele usług ekosystemowych.

Zrównoważona gospodarka leśna i wykorzystanie drewna pełnią pozytywną rolę w łagodzeniu zmian klimatu. Drewno i produkty pochodne drewna magazynują między innymi węgiel w całym swoim cyklu życiowym. Drewno przyczynia się w dużym stopniu do realizacji celów UE w zakresie odnawialnej energii. Lasy są integralną częścią przyszłej gospodarki zielonej, zapewniają miejsca pracy na obszarach wiejskich i odgrywają bardzo
ważną rolę w poprawie sytuacji w związku z ostatnim kryzysem gospodarczym”.

Aby zoptymalizować potencjał sektora, europejscy właściciele i zarządcy leśni muszą być uznani i muszą otrzymywać rekompensatę za liczne usługi ekosystemowe, które świadczą społeczeństwu. Należy ponownie określić i wzmocnić wspólnotowe ramy polityczne dotyczące lasów oraz poprawić koordynację pomiędzy dziedzinami politycznymi, aby rozwinąć ogólne podejście w zakresie lasów i leśnictwa. Sektor leśnictwa musi być wzięty pod uwagę w przyszłej polityce rozwoju obszarów wiejskich UE. Wzmocnienie dialogu między właścicielami leśnymi, naukowcami i przemysłem UE jest priorytetem, aby móc zapewnić zdolność produkcyjną oraz witalności, utrzymanie, i rozwój europejskich lasów.

Europa musi położyć nacisk na wparcie dla zrównoważonej gospodarki leśnej, dla wzmocnienia tej praktyki ora dla wielofunkcyjnej roli lasów. „Konkurencyjny sektor leśny przyczynia się do utrzymania witalności obszarów wiejskich”, do ochrony bioróżnorodności oraz do zapobiegania opuszczaniu gruntów i odpływowi ludności z obszarów wiejs, podsumował Pan Pesonen.

Źródło:EkoNews