Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces wyznaczania obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała propozycję nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków w Polsce. Proponowany obszar obejmuje tereny łąk i pastwisk w dolinach rzek Przysowy i Słudwii znajdujących się na terenie Równiny Kutnowskiej. Administracyjnie obszar położony jest na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego. Powierzchnia proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków wynosi blisko 5100 ha.
Obszar spełnia kryteria obszaru specjalnej ochrony ptaków określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).
Doliny Przysowy i Słudwii są ważnym miejscem koncentracji gatunków ptaków wodno�błotnych
w okresie wiosennych migracji w szczególności dla populacji gęsi (białoczelnej, zbożowej, gęgawy) oraz siewki złotej. Ponadto obszar jest ważnym miejscem gniazdowania bączka i rybitwy czarnej, szczególnie
w rejonie Jeziora Szczawińskiego. Przedmiotem ochrony obszaru są gatunki migrujących ptaków wodno-błotnych i ich naturalne siedliska, wykorzystywane jako miejsce masowego ich odpoczynku w czasie wiosennych migracji oraz gatunki ptaków lęgowych spełniających kryteria kwalifikacji obszaru (bączek
i rybitwa czarna) i ich naturalne siedliska.
Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) propozycja nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 została przekazana pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 grudnia 2010 r. do opiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin. Termin przedstawienia uwag przez samorządy do propozycji obszaru upływa po 30 dniach od otrzymania dokumentów dotyczących propozycji wyznaczenia obszaru.
Obszar Doliny Przysowy i Słudwi jest oficjalnym proponowanym obszarem Natura 2000. Oznacza to, iż zgodnie z zasadą przezorności stosuje się do niego przepisy wynikające z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, co oznacza, że obszar ten powinien być brany pod uwagę przez organy administracyjne przy zatwierdzaniu przedsięwzięć, które mogą na te obszary znacząco negatywnie oddziaływać.
Niezależnie od procesu opiniowania propozycji obszaru właściwym miejscowo radom gmin, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania ewentualnych uwag do propozycji granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 (wraz z uzasadnieniem oraz mapą przedstawiającą propozycje zmian granic) do dnia 15.02.2011 r.

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?doc=aktualnosci/aktualnosci_new_1.php