Jak się robi kompensacje w Naturze 2000 – przykład z Niemiec

Na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_en.
pdf

ogłoszono decyzję Komisji Europejskiej z grudnia 2010 r., wyrażającą zgodę


na budowę odcinka autostrady A49 w Hesji z naruszeniem obszaru Natura 2000,

wydaną w trybie art. 6(4) dyrektywy ze względu na konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego i brak alternatyw.

Decyzja jest dobrym przykładem, co naprawdę znaczy art. 6(4) dyrektywy i
tryb realizacji "inwestycji nadrzędnego interesu publicznego" naruszającej
obszar Natura 2000.

Projektując autostradę zastosowano wszystkie możliwe środki minimalizujące,
jednak nadal konieczne było wycięcie w obszarze Natura 2000 0,96 ha kwaśnej
buczyny oraz przekroczenie doliny rzecznej długim wiaduktem (co samo w sobie
jest rozwiązaniem prośrodowiskowym). Budowa podpór wiaduktu musi jednak
zniszczyć 0,09 ha rosnącego w dolinie łęgu (siedlisko priorytetowe 91E0*), a
na ok. 5 ha łęgów mogą wystąpić pewne zmiany w związku ze warunkami
świetlnymi zmienionymi przez cień wiaduktu, odcięciem łęgu pod wiaduktem od
wpływu deszczu oraz w związku ze zwiększoną depozycją azotu ze spalin
samochodowych.

Kompensacją za te oddziaływania ma być stworzenie 12 ha nowych łęgów
olszowych, renaturzyacja rzeki Joßklein oraz powiększenie obszaru Natura
2000, tak by w rezultacie tych działań powstał na długości 18 km doliny
rzeki spójny kompleks rzeczno-łęgowy o wysokiej wartości przyrodniczej.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników