II Forum Małej Energetyki Wiatrowej ‚2012 , 13.02.2012 Warszawa

Druga edycja Forum Małej Energetyki Wiatrowej będzie poświęcona dyskusji nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz warunkach wykorzystania małych elektrowni wiatrowych (MEW) w rolnictwie.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej wśród dostawców małych elektrowni wiatrowych wykazały bardzo duże zainteresowanie inwestycjami MEW wśród rolników oraz inwestorów indywidualnych. Tendencja ta jest skutkiem wzrostu konsumpcji energii w szybko modernizujących się gospodarstwach rolnych oraz wzrostu cen zaopatrzenia w paliwa i energię, a zwłaszcza energię elektryczną. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu przyłączeni do wiejskich sieci dystrybucyjnych płacą za prąd proporcjonalnie więcej niż odbiorcy miejscy czy przemysłowi. Natomiast opóźnienia w modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych dodatkowo wpływają zarówno na wyższe straty na dystrybucji energii oraz coraz częstsze przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Małe elektrownie wiatrowe stanowią obecnie najbardziej dostępne źródło energii elektrycznej dla gospodarstwa rolnego. Od strony technicznej efektywnie mogą integrować się z innymi małymi OZE (mikrobiogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła) w mikrosieci i inteligentne sieci oraz spełniają warunki współpracy z siecią ogólnokrajową. Niestety dotychczasowe regulacje uniemożliwiają wykorzystanie ww. walorów technicznych i ekonomicznych MEW, przez co elektrownie pracują zazwyczaj w systemie wyspowym lub służą do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych (jak i rolnych).

Sytuację tą ma zmienić ustawa o odnawialnych źródłach energii, której projekt w dniu 22 grudnia 2011 r. przedstawiło Ministerstwo Gospodarki. Wsparciem dla pełnego wdrożenia ustawy ma być program pilotażowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcony inteligentnym sieciom (uruchomienie planowane jest w II kwartale 2012 r.) oraz programy mikrodotacji, a w kolejnych latach polityka spójności UE.

Forum stania się platformą, dla całego środowiska mikro-generacji, do odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

 

   

Program II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Podtytuł konferencji:

 

    Mała energetyka wiatrowa w rolnictwie, w mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych

Temat specjalny:

Mikrogeneracja w ustawie o odnawialnych źródłach energii

 

Inauguracja Forum

9.30

Rejestracja

10.00

Otwarcie II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

(Instytut Energetyki Odnawialnej)

Forum Ekonomiczne MEW

10.15

Nowy system wsparcia w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii

(Ministerstwo Gospodarki)

10.35

Rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

11.20

Przerwa kawowa

Forum Producentów i Instalatorów MEW

11.50

Rynek małych elektrowni wiatrowych w 2011 roku

(Instytut Energetyki Odnawialnej)

12.10

Mała elektrownia wiatrowa podłączona do sieci elektroenergetycznej

(Instalator)

12.30

Problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

(Jednostka certyfikująca)

12.50

Przerwa obiadowa i czas na zwiedzanie wystawy

Forum Użytkowników MEW

14.10

Rolnictwo jako beneficjent rozwoju generacji rozproszonej na obszarach wiejskich

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

14.25

Wpływ energetyki odnawialnej na europejskie rolnictwo

(Instytut Energetyki Odnawialnej)

14.40

Mała elektrownia wiatrowa z magazynem energii w gospodarstwie rolnym

(Rolnik)

14.55

Finansowanie inwestycji w małe elektrownie wiatrowe

(Instytucja finansująca)

Panel Dyskusyjny

15.15

Dyskusja z udziałem prelegentów, zaproszonych gości i uczestników Forum

15.50

Przyjęcie stanowiska Forum w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródeł energii

16.00

Podsumowanie i zakończenie Forum

Źródło: forummew.ieo.pl

fot.sxc.hu