KE pozwała Polskę za wdrażanie legislacji o GMO

W poniedziałek, 14 marca, Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwie sprawy przeciwko Polsce za uchybienia we wdrażaniu unijnej legislacji o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Pierwsza z nich dotyczy wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej.

Jak informuje Komisja Europejska, Polska w 2006 roku wprowadziła zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej oraz jej stosowania w żywieniu zwierząt. Zakaz obejmuje również wprowadzanie do obrotu i stosowanie paszy GM pochodzącej z innych państw członkowskich UE i państw nienależących do UE.

”Wspomniany ogólny zakaz stanowi naruszenie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w którym wprowadzono jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na poziomie Unii Europejskiej. Procedura ta opiera się na niezależnej ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Państwa członkowskie nie mogą w sposób niezależny od przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakazywać wprowadzania do obrotu paszy GM” – informuje w komunikacie KE.

Komisja jest zdania, że poprzez wprowadzenie zakazu, który wchodzi w życie w 2013 roku, Polska tworzy sytuację niepewności prawnej i uchybia swoim obowiązkom wynikającym z prawa UE.

Drugi pozew dotyczy nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy UE o działaniach związanych z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Komisja uważa, że Polska nie spełniła wymogów dyrektywy dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać z takich działań.

Sposób wdrożenia dyrektywy przez Polskę nie zapewnia opanowania wszelkich możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska. Dla przykładu: Polska nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom krajowym przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto Polska nieprawidłowo stosuje kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie – czytamy w komunikacie KE.

O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy MRiRW. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji Małgorzata Książyk, Dyrektor Biura Prasowego MRiRW poinformowała, że MRiRW nie będzie udzielać komentarzy do czasu otrzymania z Komisji Europejskiej oficjalnych dokumentów.

Kamila Szałaj
Źródło: AgroNews