NGO do Ministra Rolnictwa: – potrzebujemy zinterowanego zarządzania wodą w rolnictwie, a nie tylko „odnowy melioracji i rozwoju retencji

W grudniu ub. roku Minister Rolnictwa, Marek Sawicki, zapowiedział, że do priorytetów resortu w bieżącej kadencji będzie należeć stworzenie „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji”

Koalicja organizacji pozarządowych – Klub Przyrodników, Centrum Ochrony Mokradeł, OTOP, PTPP "pro Natura", Ptaki Polskie, Towarzystwo Na rzecz Ziemi, Towarzystwo Przyjaciól rzek Iny i Gowienicy, WWF Polska – wystosowała list do Ministra, zwracając uwagę, że gospodarowanie wodą w rolnictwie, stając przed nowymi wyzwaniami, wymaga zmian – a nie tylko „odtworzenia
melioracji” zaplanowanej i zrealizowanej w ubiegłym wieku, w innym kontekście politycznym i społecznym. Sygnotariusze listu uważają, że w miejsce „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji” Polska potrzebuje szerzej rozumianego, nowoczesnego Narodowego Programu Gospodarowania Wodą na Terenach Rolniczych, w którym potrzebne jest:
* naprawdę interdyscyplinarne podejście zarówno do opracowania, jak i do wdrażania programu, w tym pełne uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych,

* pełne zrozumienie, że rolnictwo produkuje nie tylko żywność, ale także usługi ekosystemowe – gospodarowanie wodą na terenach rolniczych musi nie tylko gwarantować warunki wodne dla rolnictwa, ale także przywracać dobry stan wód i ekosystemów zależnych od wody, przywracac retencję zlewniową, zapobiegać murszeniu torfowisk i emisji z nich gazów cieplarnianych, chronić przed powodzią tereny niżej położone…
* akceptacja faktu, że – odpowiadając na nowe wyzwania środowiskowe –
program musi przynieść istotne zmiany podejścia do gospodarowania wodą na
terenach rolniczych w stosunku do stanu dzisiejszego (potrzeba odnowy i
utrzymywania, a może przekształcenia, poszczególnych urządzeń melioracyjnych
wymaga weryfikacji).

* zrozumienie, że konieczna jest zmiana podejścia do planowania inwestycji
wodnych na terenach rolniczych, a takŜe zmiana sposobów utrzymywania rzek i
urządzeń wodnych – konieczne jest sięgnięcie do dobrych wzorów i
doświadczeń zintegrowanego zarządzania wodą, uwzględniającego nie tylko
potrzeby rolników, ale takŜe potrzeby wód i
ekosystemów – te bowiem są potrzebami całego społeczeństwa.

* uznanie, że drogą do consensusu musi być raczej dostosowywanie rolnictwa
do warunków wodnych, a nie dostosowywanie warunków wodnych do potrzeb
rolnictwa. Potrzebne są mechanizmy wsparcia finansowego dla rolnictwa
prowadzonego w trudnych warunkach wodnych (np. tereny zalewowe i
zabagnione), które powinny się znaleźc w przyszłym PROW.

Pełna treść listu w załączeniu
oraz na: http://www.kp.org.pl

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników
fot. Ł.Misiuna