Obóz naukowy i sympozjum dotyczące różnorodności biologicznej i możliwości ochrony Ostoi Wierzejskiej obszaru Natura 2000

W dniach 24-26.08.2012 w podkieleckich Ciekotach odbędzie się spotkanie przyrodników z całego kraju dotyczące Ostoi Wierzejskiej.

Ostoja Wierzejska to leśny obszar Natura 2000 leżący w bezpośredniej bliskości Kielc. W związku ze swoją lokalizacją jest w naturalny sposób szczególnie narażona na presję rozbudowującego się w ostatnich latach miasta o ambicjach metropolitalnych. Jednocześnie jest to kompleks leśny stanowiący ogniwo łączące większe obszary leśne na wschodzie, północy i zachodzie Kielc.

Największe zagrożenia dla obszaru stanowią inwestycje budowlane w tym rozbudowa drogi ekspresowej S7, budowa gazociągu, linii energetycznej i osiedla mieszkaniowego. Osobną kategorią presji jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w lasach wierzejskich oraz zmiana stosunków wodnych w kierunku zmniejszania naturalnej, wysokiej wilgotności całego obszaru.

Bardzo wyraźny jest trend wynikający z polityki Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego mający na celu zagospodarowanie i zabudowę otwartych przestrzeni na obrzeżach miasta. Kielce zlokalizowane są na szeregu wzgórz i w rozległych płytkich dolinach i naturalną granicę rozwoju miasta wyznaczają większe i lepiej zachowane pasma Gór Świętokrzyskich głównie na południu i północy. Jednym z tych pasm jest Pasmo Masłowskie, którego częścią jest Góra Wierzejska z Ostoją Wierzejską.

Sama nazwa obszaru bierze się od słowa „wierzeje”, które dawniej oznaczało bramę lub  skrzydła drzwi stodoły. Ostoja Wierzejska leży w miejscu, które stanowi taką właśnie „bramę”, drzwi wyjściowe w kierunku Warszawy.

Staraniem świętokrzyskich przyrodników zaproszono do udziału w sympozjum i obozie grono specjalistów z kilku dyscyplin przyrodniczych. W pierwszym dniu zapoznają się z terenem oraz dokonają prezentacji cennych, zagrożonych wyginięciem organizmów, które zostały stwierdzone na terenie Ostoi. Będą to prezentacje dotyczące: ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, roślin, grzybów oraz wpływu gospodarki leśnej na obszar, stanu sieci hydrologicznej i klimatu Ostoi Wierzejskiej. Wśród zaproszonych gości znajdą się botanicy, entomolodzy, chiropterolodzy i mykolodzy z kilku ośrodków naukowych z całego kraju.

Pierwszy dzień jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

W drugim dniu przyrodnicy będą prowadzić prace terenowe na terenie lasów wierzejskich a w trzecim podsumują zebrany materiał.

Głównym celem spotkania jest uzupełnienie wiedzy o zasobach przyrodniczych obszaru oraz wypracowanie skutecznych metod jego ochrony w sytuacji narastającej antropopresji.

Dalszym efektem prac ma być opracowanie dokumentu  dla administracji, inwestorów i leśników oraz przyrodników tak aby mógł być wykorzystywany w planowaniu inwestycji w sąsiedztwie obszaru z uwzględnieniem potrzeb środowiska przyrodniczego oraz ludzi i miasta.

 

W organizacji wydarzenia w znaczny sposób pomogły władze gminy Masłów oraz dyrekcja i kierownictwo Szklanego Domu w Ciekotach. Natomiast Marszałek województwa świętokrzyskiego objął je honorowym patronatem. Nasz portal został patronem medialnym wydarzenia i postaramy się na bieżąco informować o pracach grupy specjalistów.

Szczegółowy plan spotkania: http://mostedu.org/2012/08/431/