OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa w procedurze 13.04.2011 Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armii Ludowej 26

Umiejętność sprawnego przeprowadzenia konsultacji społecznych może znacząco przyspieszyć proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji złożonych pod względem technicznym lub kontrowersyjnych ze względu na zastosowane technologie. Coraz częściej także konsultacje społeczne są obowiązkowe przy dokonywaniu oceny oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych ze środków unijnych.

Zapraszamy Państwa na seminarium, którego celem jest pokazanie sprawdzonych narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w procedurze OOŚ.

Podczas spotkania Ekspert z GDOŚ omówi konkretny przykład postępowania z prawidłowo przeprowadzonym udziałem społeczeństwa.

Seminarium adresowane jest do inwestorów przygotowujących inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Szczególnie zapraszamy:

  • szefów i specjalistów działów ochrony środowiska, infrastruktury i inwestycji,
  • osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskiwanie środków UE, a także przedstawicieli firm projektowo-wykonawczych, kancelarii prawnych i firm doradczych.

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium?
Dzięki uczestnictwu w seminarium poznacie Państwo m.in.:

  • narzędzia pozwalające inwestorowi skutecznie zdiagnozować potencjalne konflikty,
  • uprawnienia społeczeństwa, w tym organizacji ekologicznych, w postępowaniu OOŚ,
  • sposoby należytego dokumentowania odbytych konsultacji,

a także będą mieć Państwo możliwość:

  • skonsultowania problemów i uzyskania pomocy w wyjaśnieniu wątpliwości proceduralnych,
  • wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami branży.

Prelegent:
ANDRZEJ DZIURA Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko, GDOŚ

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i prawnych aspektów korzystania ze środowiska. Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie. Specjalizacja: postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i obsługa prawna procesów inwestycyjnych. Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej odpowiadających za realizację zadań związanych z ochroną środowiska (w tym ocenę procesów inwestycyjnych), we współpracy z kancelariami prawnymi, a także przy przygotowaniu i ocenie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych. Do stycznia 2010 r. był naczelnikiem Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Źródło: www.mgg-conferences.pl