Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku

Zadanie nr 1 – Organizowanie konkursów, olimpiad, festiwali, konferencji i seminariów popularyzujących zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody
Zadanie nr 2 – Opracowywanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych materiałów wydawniczych związanych z ochroną środowiska

Dokumenty konkursowe:

• Uchwała Nr 109 /11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
• Ogłoszenie o konkursie
• Formularz oferty
• Formularz sprawozdania

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert i podać nazwę zadania” w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, I piętro pok. 127 / lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/ do dnia 15 marca 2011 roku

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Oddział Kształtowania Środowiska
tel. 041 342 15 19

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-w-2011-roku-,24760.html