Pomóż ratować nadobnicę alpejską

Karpackie buki zasiedlone przez nadobnicę alpejską są masowo wywożone z lasów wraz z kolejnymi generacjami skrajnie zagrożonego gatunku. Organizacje przyrodnicze nawołują do wdrożenia należytej ochrony nadobnicy i zaniechania tego procederu. Mogą w tym pomóc osoby przebywające w górach.
Nadobnica alpejska – barwny, skrajnie rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, jest europejskim symbolem ochrony przyrody. Do przetrwania potrzebuje martwych buków, niezbędnych do rozwoju larw. Niestety takie właśnie drzewa są w okresie rozrodu nadobnicy masowo wywożone z lasów wraz z kolejnymi jej generacjami. Ginący gatunek spotykany jest częściej na sprzedawanym przez Lasy Państwowe drewnie opałowym, oraz drewnie przeznaczonym do wyrobu węgla drzewnego niż …w lesie.

Dlatego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zainicjowały akcję – Ratujmy nadobnicę alpejską. Organizacje zachęcają do odnotowywania i fotografowania napotkanych w trakcie górskich wędrówek nadobnic alpejskich przesiadujących na ściętych drzewach oraz przekazywania tych informacji w celu stworzenia wspólnej bazy danych obserwacji tego gatunku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do ochrony konkretnych stanowisk tego gatunku w Karpatach oraz do przygotowania planu ochrony Natura 2000 dla ostoi Bieszczadzkiej – kluczowego dokumentu, który powinien zagwarantować należytą ochronę gatunków chronionych dyrektywami UE, w tym nadobnicy alpejskiej.
Mamy nadzieję, że Lasy Państwowe zaczną dostrzegać problem i dostosują w końcu gospodarkę leśną do wymagań ochronnych najrzadszych gatunków Puszczy Karpackiej, zwłaszcza nadobnicy alpejskiej – mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która od lat zajmuje się ochroną Puszczy Karpackiej.
Chodzi przede wszystkim o zaprzestanie składowania wyciętego drewna bukowego w okresie letnim, gdyż chętnie zasiedlane jest ono przez nadobnicę. Doprowadza to do drenowania populacji gatunku i wywożenia wraz z drewnem kolejnych generacji nadobnicy. Niemniej ważne jest pozostawianie w lesie odpowiednich ilości martwego drewna bukowego – wyjaśnia Adam Bohdan z Pracowni.
W Polsce szczątkowe populacje nadobnicy alpejskiej zachowały się głównie w Beskidach i w Bieszczadach. Dorosłe osobniki pojawiają się w lipcu i sierpniu na martwych bukach. Gatunek jest objęty ochroną w kraju, ponadto jest gatunkiem szczególnej troski Unii Europejskiej- został ujęty w II i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej, gdzie ma status gatunku o znaczeniu priorytetowym. Gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, gdzie posiada status bardzo wysokiego ryzyka. Taki sam status bardzo wysokiego ryzyka EN nadobnica alpejska posiada na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.
Prosimy o przekazywanie informacji o zaobserwowanych nadobnicach (wraz ze współrzędnymi GPS lub możliwie precyzyjną lokalizacją) pod podane poniżej maile i numery telefonów:
609008039 – biuro projektu Strażnicy Puszczy Karpackiej (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze)

881035585 – Radosław Michalski; dziedzictwoprzyrodnicze@gmail.com

532284313 – Adam Bohdan; adam.bohdan@wp.pl

 

Uwaga: nie wolno tego gatunku zabierać, przemieszczać i płoszyć, dlatego fotografowanie i filmowanie powinno się odbywać w sposób nie powodujący płoszenia i niepokojenia.

Tekst i foto: Adam Bohdan