Skok na kasę z Lasów

Ukryty na stronach Ministerstwa Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/09b2d5a81c27aa3315059112ba4295d7.pdf
znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, zobowiązującej Lasy
Państwowe do odprowadzenia do budżetu państwa w 2014 i 2015 r. po 800 mln
zł, a w kolejnych latach po 100 mln zł rocznie. Projekt jest procedowany w
niestandardowym trybie, z pominięciem konsultacji społecznych, nie został
też ujawniony w biuletynie informacji publicznej Rządowy Projekt
Legislacyjny, co normalnie stosuje się do wszystkich projektów ustaw.

Projekt zawiera też zmianę przepisów o planie urządzenia lasu, w wyniku
której tylko użytkowanie rębne miałoby być limitowane w planie etatem
miąższościowym (tj. przez określenie maksymalnej ilości drewna do
pozyskania). Rozmiar użytków przedrębnych  miałby być określany tylko
powierzchnią zabiegów do wykonania. Obecnie plan urządzenia lasu określa
maksymalny rozmiar pozyskania rębnego i przedrębnego.

Klub Przyrodników zajmie w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Z ubolewaniem i z oburzeniem przyjmujemy tryb pracy nad przedmiotowym
projektem ustawy, w tym pominięcie konsultacji społecznych oraz zupełny brak
informacji o tym projekcie w biuletynie informacji publicznej Rządowy Proces
Legislacji.

2. Negatywnie opiniujemy projekt obciążenia Lasów Państwowych wpłatami do
budżetu państwa – po 800 mln zł. w latach 2014-2015, a następnie po 100 mln
zł w latach kolejnych. Od Lasów Państwowych, jako zarządzających państwowymi
zasobami przyrodniczymi, należy oczekiwać nie dochodów z pozyskania drewna i
dostarczania wpływów do budżetu, ale zapewnienia dostarczania przez
zarządzane lasy – w zakresie większym niż dziś – tzw. usług ekosystemowych,
w tym usług w zakresie podtrzymywania różnorodności biologicznej. Stoimy na
stanowisku, że od Lasów Państwowych należy więcej wymagać w zakresie
ponoszenia ciężarów i finansowania działań na zarządzanym terenie, tj.
wymagać, by jako zarządzający terenem Skarbu Państwa realizowały, bez
domagania się dotacji z budżetu, obowiązki Państwa na zarządzanym terenie, w
tym w zakresie ochrony przyrody. Jesteśmy jednak przeciwni zabieraniu
pieniędzy z Lasów Państwowych na cele doraźnego wsparcia budżetu państwa lub
doraźne cele gospodarcze jak np. na budowę dróg.

3. Wątpliwości budzi także zmiana polegająca na ograniczeniu kontrolowania
planem urządzenia lasu pozyskania drewna w nadleśnictwie wyłącznie do
pozyskania rębnego, a nie – jak obecnie – całości pozyskania głównego w
nadleśnictwie. Wprawdzie zmiana ta ma pewne uzasadnione podstawy
merytoryczne (zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane tak, jak tego
wymaga dobro drzewostanu, a nie tak, by w ich wyniku pozyskać z góry
określoną ilość drewna), ale równocześnie umożliwiłaby nieuzasadnione
potrzebami lasu, nadmierne pozyskiwanie drewna w drodze np. trzebieży
późnych. Niebezpieczeństwo to jest szczególnie realne w warunkach presji na
dostarczanie przez Lasy przychodów, a presję taką, w postaci zobowiązania do
dotowania budżetu, tworzy właśnie przedmiotowy projekt ustawy.

fot. Ł. Misiuna